Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie zmiany budżetu i zmiany w budżecie Gminy Jeleśnia na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594, ze zm.) i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r, poz. 885, ze zm.) Rada Gminy Jeleśnia uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Jeleśnia wprowadza się następujące zmiany w budżecie Gminy Jeleśnia na 2014r.

I. DOCHODYDokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na rok 2014 (określonych w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2014- Nr XLIII/269/2013 z dnia 30.12.2013r. polegających na:

1. zwiększeniu dochodów budżetowych o łączną kwotę 68 744 zł - dochody bieżącew tym:

1) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 56

a) wpływy z usług o kwotę 56

2) Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 958 zł – dochody bieżące

a) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy - 824

b) wpływy z różnych dochodów - 134

3) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 3 818 zł –dochody bieżące

a) podatek od środków transportowych – 270

b) wpływy z różnych opłat - 3 548 zł

4) Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 50 000 zł –dochody bieżące

b) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 50 000 zł

5) Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 13 912 zł –dochody bieżące

a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy,  oraz innych umów o podobnym charakterze - 3 538 zł

b) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 5 000 zł

c) wpływy z różnych dochodów - 2 874 zł

d) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 2 500 zł

2. zmniejszeniu dochodów budżetowych o łączną kwotę 1 049 127,70 złw tym:

a) dochody bieżące o kwotę 573 127,70 zł

b) dochody majątkowe o kwotę 476 000 zł

1) Dział 600 Transport i łączność o kwotę 476 000 zł – dochody majątkowe

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) o kwotę  – 476 000 zł

2) Dział 630 Turystyka o kwotę 900 zł – dochody bieżące

a) wpływy z różnych dochodów o kwotę - 900

3) Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 458 zł – dochody bieżące

a) wpływy z różnych opłat - 458

4) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 324 357,70 zł –dochody bieżące

a) podatek od nieruchomości – 324 357,70 zł.

5) Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 8 912 zł –dochody bieżące

a) wpływy z usług - 8 912

6) Dział 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 238 000 zł – dochody bieżące

a) wpływy z różnych opłat – 38 000 zł

b) wpływy z różnych dochodów - 200 000 zł

II. WYDATKIDokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na rok 2014 (określonych w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2014- Nr XLIII/269/2013 z dnia 30.12.2013r. polegających na:

1. zwiększeniu wydatków budżetowych o łączną kwotę 158 394 złw tym:

a) wydatki bieżące - 149 334 zł

b) wydatki majątkowe - 9 060 zł

1) Dział 600 Transport i łączność o kwotę 45 320 zł z tego:

- Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 45 320 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych  – 36 360 zł, z tego:wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 36 360 zł

- wydatki majątkowe - 9 060 zł, z tego: wydatki inwestycyjne 9 060 zł;

2) Dział 757 Obsługa długu publicznegoo kwotę 500 zł, z tego:

- Rozdział 75702 Obsługa długu publicznego– 500 zł, z tego:

a) obsługa długu - 500

3) Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 55 000 zł, z tego:

- Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 54 000 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych  – 54 000 zł, z tego:wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4 000 zł

- Rozdział 80104 – Przedszkola – 1 000 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych  – 1 000 zł, z tego:wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1 000 zł

4) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 53 474 zł - wydatki bieżące

- Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 32 400 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych  – 32 400 zł, z tego:wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 32 400 zł

- Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 21 074 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące  – 21 074 zł,

5) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 4 000 zł - wydatki bieżące

- Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 4 000 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące  – 4 000 zł,

2. zmniejszeniu wydatków budżetowych o łączną kwotę 1 138 777,70 w tym: a) wydatki bieżące o kwotę – 562 357,70 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 576 420 zł

1) Dział 600 Transport i łączność o kwotę 571 420 zł, z tego:

a) rozdział 60078– Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 571 420 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – 571 420 zł, z tego: wydatki inwestycyjne – 571 420 zł

2) Dział 757 - Obsługa długu publicznego - o kwotę 562 357,70 zł

a) rozdział 75704- Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - 562 357,70 zł

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 562 357,70 zł

3) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 5 000 zł, z tego:

a) rozdział 90015– Oświetlenie ulic, placów i dróg – 5 000 zł, z tego:

- wydatki majątkowe – 5 000 zł, z tego: wydatki inwestycyjne – 5 000 zł

§ 2. 1. W związku ze  zmianami wprowadzonymi w § 1 dokonuje się zmian treści załącznika:

a) Nr 1 -  Plan dochodów Gminy Jeleśnia na rok 2014 do uchwały budżetowej na rok 2014-  Nr XLI/269/2013 z dnia 30.12.2013r,

b) Nr 2 -  Plan wydatków budżetu na rok 2014, do uchwały budżetowej na rok 2014 -   Nr XLI/269/2013 z dnia 30.12.2013r,

c) Nr 3 – Wydatki majątkowe w budżecie Gminy Jeleśnia na rok 2014, do uchwały budżetowej  Nr XLI/269/2013 z dnia 30.12.2013r   - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,

d) Nr 4 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2014 rok, do uchwały budżetowej  Nr XLI/269/2013 z dnia 30.12.2013r,- który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,

e) Nr 5 - Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2014 rok, do uchwały budżetowej na rok 2014 -   Nr XLI/269/2013 z dnia 30.12.2013r,

f) Nr 6 - Plan dochodów i wydatków budzetu państwa związanych z realizacją własnych zadań gminy w 2014 roku, do uchwały budżetowej na rok 2014 -   Nr XLI/269/2013 z dnia 30.12.2013r,

g) Nr 9 - Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych Gminy Jeleśnia w 2014 roku, do uchwały budżetowej   Nr XLI/269/2013 z dnia 30.12.2013r, - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały, h Nr 10 - Dotacje udzielone z budżetu gminy Jeleśnia w roku 2014 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, do uchwały budżetowej   Nr XLI/269/2013 z dnia 30.12.2013r, - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,

i) Nr 11 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2014 pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni, do uchwały budżetowej   Nr XLI/269/2013 z dnia 30.12.2013r, - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,

j) Nr 13 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014, do uchwały budżetowej   Nr XLI/269/2013 z dnia 30.12.2013r, - który otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,

2. Budżet gminy po zmianach wymienionych w § 1 wynosi:

a) dochody budżetu gminy stanowią kwotę 43 101 731,97 zł

b) wydatki budżetu gminy stanowią kwotę 43 558 338,97 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Ryszard Nowak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/10/2014
Rady Gminy w Jeleśni
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Wydatki majątkowe w budżecie Gminy w roku 2014

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/10/2014
Rady Gminy w Jeleśni
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2014 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/10/2014
Rady Gminy w Jeleśni
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych Gminy Jeleśnia w 2014 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/10/2014
Rady Gminy w Jeleśni
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Dotacje udzielone z budżetu gminy Jeleśnia w roku 2014 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/10/2014
Rady Gminy w Jeleśni
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2014 pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/10/2014
Rady Gminy w Jeleśni
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe