Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jeleśnia na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy w Jeleśni

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala  się  dochody  Budżetu  Gminy  Jeleśnia w wysokości 40 986 860,58 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie 40 916 860,58 zł,

b) majątkowe w kwocie              70 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala   się wydatki  Budżetu  Gminy  Jeleśnia w wysokości 40 691 460,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Z wydatków o których mowa w ust.1 przeznacza się na:

1) wydatki bieżące kwotę 37 925 908,31 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych kwotę 25 930 127,20 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 18 997 098,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 6 933 029,20 zł

b) dotacje na zadania bieżące kwotę 5 071 549,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 4 788 640,00 zł,

d) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota 236 833,11 zł

e) wydatki na obsługę długu gminy kwotę 814 326,00 zł,

f) wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym zgodnie z umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę kwotę 1 084 433,00 zł;

2) wydatki majątkowe kwotę 2 765 552,27 zł,  ( zgodnie z załącznikiem Nr 3) z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 765 552,27 zł, z tego:

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota – 2017,07 zł

§ 3. Nadwyżkębudżetu gminy w wysokości 295 400 zł przeznacza się na spłatę :

a) zaciągniętych kredytów w bankach krajowych – 220 000 zł,

b) zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW – 75 400 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 295 400 zł, z następujących tytułów:

a) z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 75 400 zł,

b) z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych w kwocie 220 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 12.

§ 5. Ustala się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Ustala się:

a) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 295 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8,

b) wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 295 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Ustala się:

a) maksymalną kwotę, do której Wójt może udzielić pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym do wysokości 100 000 zł

b) kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 1 084 433 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 170 000 zł,

2) celową w wysokości 580 700 zł z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 95 000 zł,

b) planowane odprawy emerytalne dla pracowników oświaty w wysokości 285 700 zł,

c) inwestycje w placówkach oświatowych – 200 000 zł

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 850 000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 850 000 zł.

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 295 400 zł (wg załącznika Nr 12).

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do spłaty długu z tytułu zaplanowanych w rozchodach rat pożyczki i kredytów, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

2. Wójt  poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Jeleśnia do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:

a) krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 295 400 zł,

2. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

3. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na: zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, przenoszenia planu wydatków między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

4. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.

§ 16. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków bieżącego roku budżetowego.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu  gminy roku bieżącego.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Ryszard Nowak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/17/2014
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY GMINY JELEŚNIA NA 2015 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/17/2014
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI  BUDŻETU GMINY JELEŚNIA ROK 2015 ( W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/17/2014
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY JELEŚNIA NA ROK 2015

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/17/2014
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/17/2014
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2015 ROK

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/17/2014
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ GMINY W 2015 ROKU

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/17/2014
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

PLAN DOCHODÓW  BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH W 2015 ROKU

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/17/2014
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf

DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2015 ROKU

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/17/2014
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik9.pdf

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY JELEŚNIA W 2015 ROKU

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/17/2014
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik10.pdf

Dotacje udzielone z budżetu gminy Jeleśnia w roku 2015 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III/17/2014
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik11.pdf

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2015

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr III/17/2014
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik12.pdf

Prognozowane spłaty zobowiązań  gminy na rok 2015 i lata następne

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr III/17/2014
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik13.pdf

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe