Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/10/14 Rady Miasta Lędziny

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 211, art. 212 , art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr XLIII/310/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu miasta Lędziny z późniejszymi zmianami, zmienia się Załącznik nr 2 .

1. W § 13 zwiększa się o kwotę 38 500,00 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i wydatki nimi sfinansowane, zmieniając Załącznik nr 2 do uchwały, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. W Uchwale Nr LIII/419/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok § 1 ust. 2 punkt 1), otrzymuje następujące brzmienie: „zwiększa się wydatki bieżące (Tabela nr 2) o kwotę 332 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z czego:".

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta


Elżbieta Ostrowska


Załącznik do Uchwały Nr III/10/14
Rady Miasta Lędziny
z dnia 29 grudnia 2014 r.

ZMIANA PLANU  DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 ROKU O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2014 ROK

Rozdz.

Nazwy jednostki budżetowej

Zwiekszenia - dochody

Zwiekszenia - wydatki

1

2

3

4

80101

Szkoły podstawowe

23 500,00

23 500,00

SP Nr 1

20 000,00

20 000,00

Z.Sz.

3 500,00

3 500,00

80110

Gimnazja

15 000,00

15 000,00

G Nr 2

15 000,00

15 000,00

OGÓŁEM

38 500,00

38 500,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe