Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.)

Rada Miejska
u c h w a l a

§ 1. 1. W Uchwale Nr XXXVII/883/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2013 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2014 rok, zwanej dalej "Uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1 i 2 zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Klimaszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/16/2014
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Zwiększenia dochodów budżetu miasta


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/16/2014
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Zwiększenia wydatków budżetu miasta


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/16/2014
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2014 rok


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/16/2014
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe