Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/19/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 30 grudnia 2014r.

Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1, 3 i 4, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.).

Rada Miejska
uchwala

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 751.710.873,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:

1) dochody gminy 549.474.070,86 zł

a) dochody bieżące 541.849.247,80 zł

b) dochody majątkowe 7.624.823,06 zł

2) dochody powiatu 202.236.802,14 zł

a) dochody bieżące 200.814.028,17 zł

b) dochody majątkowe 1.422.773,97 zł

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

1) dotacje celowe z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 51.405.082,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:

a) na zadania gminy 28.361.012,00 zł

b) na zadania powiatu 23.044.070,00 zł

2) dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 40.000,00 zł, jak w załączniku
Nr 3 do uchwały, w tym: na zadania gminy 40.000,00 zł

3) dotacje celowe związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5.405.169,18 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały, w tym:

a) na zadania gminy 2.502.319,59 zł

b) na zadania powiatu 2.902.849,59 zł

4) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 4.250.000,00 zł

5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.900.000,00 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w kwocie 762.281.083,00 zł, jak w załączniku Nr 5 do uchwały, w tym:

1) na zadania gminy 526.846.021,04 zł

2) na zadania powiatu 235.435.061,96 zł

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:

1) wydatki bieżące na zadania gminy kwotę 444.675.372,87 zł, w tym:

a) kwotę 319.968.047,75 zł na wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- kwotę 188.445.786,50 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- kwotę 131.522.261,25 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

b) kwotę 71.889.085,31 zł na dotacje na zadania bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, w tym dotacje przedmiotowe w kwocie 24.032.000,00 zł

c) kwotę 42.651.216,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych

d) kwotę 1.834.389,86 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:

- kwotę 332.332,69 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

e) kwotę 879.718,61 zł na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

f) kwotę 7.452.915,34 zł na obsługę długu miasta (dla inwestycji zakończonych)

2) wydatki bieżące na zadania powiatu kwotę 218.649.706,13 zł, w tym:

a) kwotę 171.454.814,94 zł na wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- kwotę 116.707.516,50 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- kwotę 54.747.298,44 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

b) kwotę 36.624.722,00 zł na dotacje na zadania bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały

c) kwotę 4.469.667,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych

d) kwotę 897.822,87 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, w tym:

- kwotę 130.443,80 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

e) kwotę 1.372.401,50 zł na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

f) kwotę 3.830.277,82 zł na obsługę długu miasta (dla inwestycji zakończonych)

3) wydatki majątkowe na zadania gminy kwotę 82.170.648,17 zł, w tym 82.170.648,17 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:

a) kwotę 445.144,77 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta

b) kwotę 1.730.000,00 zł na inwestycje finansowane pożyczką z WFOŚiGW

c) kwotę 20.874,78 zł na obsługę długu miasta (dla inwestycji kontynuowanych)

4) wydatki majątkowe na zadania powiatu kwotę 16.785.355,83 zł, w tym 16.785.355,83 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:

a) kwotę 6.250,00 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta

b) kwotę 18.131,86 zł na obsługę długu miasta (dla inwestycji kontynuowanych)

3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, określa załącznik Nr 7 do uchwały.

4. Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych, określa załącznik Nr 8 do uchwały.

5. Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych, określa załącznik Nr 9 do uchwały.

6. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także:

1) wydatki w kwocie 51.405.082,00 zł, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:

a) na zadania gminy 28.361.012,00 zł

b) na zadania powiatu 23.044.070,00 zł

2) wydatki w kwocie 40.000,00 zł, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, jak w załączniku Nr 3 do uchwały, w tym: na zadania gminy 40.000,00 zł

3) wydatki w kwocie 5.405.169,18 zł, na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku Nr 4 do uchwały, w tym:

a) na zadania gminy 2.502.319,59 zł

b) na zadania powiatu 2.902.849,59 zł

4) wydatki w kwocie 4.250.000,00 zł na realizację zadań określonych w:

a) Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 4.025.000,00 zł

b) Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 225.000,00 zł

5) wydatki w kwocie 1.900.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 10.570.210,00 zł.

2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami:

a) z kredytów w kwocie 8.340.210,00 zł

b) z pożyczek w kwocie 2.230.000,00 zł

3. Przychody i rozchody budżetu, określa załącznik Nr 10 do uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 48.000.000,00 zł

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 10.570.210,00 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 40.243.138,00

§ 4. Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, jak w załączniku
Nr 11 do uchwały.

§ 5. Tworzy się:

1. rezerwę ogólną w wysokości 4.004.091,00 zł

2. rezerwy celowe w wysokości 2.300.000,00 zł, w tym:

1) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 500.000,00 zł

2) na wydatki związane z realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1.800.000,00 zł

§ 6. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków, w szczególności do dokonywania zmian wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Przekazania jednostkom organizacyjnym miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.

3. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 48.000.000,00 zł.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych także w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

5. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 7. Ustala się, że zabezpieczeniem spłat kredytów i pożyczek, o których mowa w § 6 pkt 3 będą weksle własne miasta Bielska-Białej.

§ 8. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu miasta, w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Klimaszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015 ROKU


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015 ROKU


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 ROKU


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

WYDATKI BUDŻETU W 2015 ROKU


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

DOTACJE W 2015 ROKU


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W 2015 ROKU


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf

ZAKRES, STAWKI I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH W 2015 ROKU


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik9.pdf

ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2015 ROKU


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik10.pdf

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik11.pdf

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2015 ROKU

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe