Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/20/14 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. lit. c), d), e), i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 1 grudnia 2014 roku - Rada Miejska Cieszyna

uchwala:
budżet Miasta Cieszyna na rok 2015

§ 1. 1. Dochody budżetu Miasta na 2015 rok w wysokości 140.132.652,43 zł
w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 118.650.413,67 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 21.482.238,76 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:

1) dotacje na realizację zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.275.398,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dotacje na zadania własne oraz porozumienia z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.940.694,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3b,

3) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.872.736,48 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3c,

4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 930.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4,

5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.320.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 9,

6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 351.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 10.

3. Wydatki budżetu Miasta na 2015 rok w wysokości 151.497.592,90 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. Z wydatków o których mowa w ust. 3 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę 115.273.691,11 zł, w tym:

a) kwotę 52.540.349,91 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego na programy finansowane z udziałem środków europejskich kwota 200.491,00 zł,

b) kwotę 5.145.770,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury
zgodnie z załącznikiem Nr 5,

c) kwotę 1.953.094,00 zł na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
zgodnie z załącznikiem Nr 5,

d) kwotę 10.542.800,00 zł na dotacje dla niepublicznych szkół oraz innych placówek oświatowo wychowawczych Gminy
zgodnie z załącznikiem Nr 5,

e) na realizację wydatków związanych z zadaniami zleconymi Gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.275.398,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3,

f) kwotę 1.500.000,00 zł na wydatki związane z obsługą długu publicznego,

g) na realizację wydatków w zakresie zadań określonych w Gminnych Programach: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 930.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4,

h) na realizację wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 5.320.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 9,

2) wydatki majątkowe kwotę 36.223.901,79 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym:

a) na realizację wydatków związanych z zadaniami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 351.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 10.

5. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3. Ustala się deficyt w budżecie miasta w kwocie 11.364.940,47 zł.
Źródłem pokrycia deficytu będą:

1) kredyty w wysokości 9.864.940,47 zł

2) pożyczki w wysokości 1.500.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów 17.148.446,47 zł

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów 5.783.506,00 zł

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 8.

§ 5. Tworzy się:

1. rezerwę ogólną w wysokości 900.000,00 zł na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie

2. rezerwy celowe w łącznej wysokości 1.162.965,00 zł,
w tym:

na wydatki bieżące 1.162.965,00 zł związane z:

a) funkcjonowaniem szkół, stypendiami dla uczniów 400.000,00 zł

b) funkcjonowaniem przedszkoli 250.000,00 zł

c) wypłatą nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli 202.965,00 zł

d) realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 310.000,00 zł

§ 6. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonywanych:

a) w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,

b) w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu miasta, w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

2. Ustala się termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy co najmniej dwa razy w miesiącu, tj. w piętnastym i w ostatnim dniu każdego miesiąca.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1) kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 1.500.000,00 zł,

2) kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11.364.940,47 zł,

3) kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5.043.506,00 zł.

§ 8. Upoważnić Burmistrza Miasta do:

1. dokonywania zmian w budżecie w zakresie wydatków polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, przeniesień planowanych wydatków majątkowych między zadaniami majątkowymi występującymi poza Wieloletnią Prognozą Finansową, z wyjątkiem eliminowania zaplanowanego zadania oraz tworzenia nowych zadań majątkowych,

2. dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących obejmujących wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od nich naliczone,

3. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego w wysokości nie przekraczającej jednorazowo kwoty 1.500.000,00 zł,

4. spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 5.043.506,00 zł,

5. udzielania pożyczek podlegających zwrotowi w ciągu roku na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej do kwoty nie przekraczającej 490.000,00 zł,

6. udzielania pożyczek do wysokości nie przekraczającej łącznie kwoty 250.000,00 zł,

7. przekazania jednostkom uprawnień do dokonywania przeniesień w planach wydatków bieżących tych jednostek organizacyjnych w ramach rozdziału, z wyjątkiem zwiększania wydatków na wynagrodzenia i pochodne,

8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu Miasta,

9. przekazania innym jednostkom organizacyjnym uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, z tytułu umów, w wyniku których realizacja zadań w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna


mgr inż. Krzysztof Kasztura


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/20/14
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/20/14
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/20/14
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr V/20/14
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik3a.pdf


Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr V/20/14
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik3b.pdf


Załącznik Nr 3c do Uchwały Nr V/20/14
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik3c.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/20/14
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/20/14
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/20/14
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/20/14
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/20/14
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr V/20/14
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr V/20/14
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik10.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe