Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 7/III/2014 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2014r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Dębowiec

uchwala:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu Gminy na 2014 r. o kwotę 289.017,01 zł w działach: Zmniejszyć dochody budżetu Gminy na 2014 r. o kwotę 200.000,01 zł w działach:

Dział

Przeznaczenie

Wyszczególnienie

Kwota w złotych

Zwiększenia

Zmniejszenia

700

Gospodarka mieszkaniowa

200 000,00

Dochody majątkowe:
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

200 000,00

750

Administracja publiczna

0,01

0,01

Dochody majątkowe:
Fundusze unijne - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
* „Rewitalizacja centrum gminy – Budowa pawilonu wielofunkcyjnego w Dębowcu”

0,01

0,01

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

214 000,00

Dochody bieżące:
Podatek od nieruchomości

200 000,00

Dochody bieżące:
Podatek od środków transportowych

14 000,00

758

Różne rozliczenia

35 317,00

Dochody bieżące:
Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa

35 317,00

801

Oświata i wychowanie

35 700,00

Dochody bieżące:
Wpływy z różnych opłat

35 700,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 000,00

Dochody bieżące:
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

4 000,00

Razem:

289 017,01

200 000,01

Budżet Gminy po dokonaniu powyższych zmian po stronie dochodów wynosi: 17.356.237,52 zł, w tym:

Ø dochody bieżące w kwocie 16.532.904,78 zł;   Ø dochody majątkowe w kwocie 823.332,74 zł.

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu Gminy na 2014 r. o łączną kwotę 100,00 zł w działach i rozdziałach:

Dział

Rozdział

Przeznaczenie

Wyszczególnienie

Kwota w złotych

Zwiększenia

Zmniejszenia

801

Oświata i wychowanie

100,00

80101

Szkoły podstawowe

100,00

Wydatki bieżące, w tym:

100,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

100,00

Razem:

100,00

Budżet Gminy po dokonaniu powyższych zmian po stronie wydatków wynosi: 18.218.849,55 zł, w tym: Ø wydatki bieżące w kwocie 14.829.371,16 zł; Ø wydatki majątkowe w kwocie 3.389.478,39 zł.

§ 3. Zmienić treść tabeli nr 4 do budżetu na 2014 r. – „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dębowiec w 2014 r.” do Uchwały Rady Gminy Dębowiec Nr 294/XXXIII/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębowiec na 2014 r. i jego treść zastąpić załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Rozchody budżetu ustala się w kwocie: 1 132 161,27 zł. w tym:

a) spłata kredytów w kwocie: 910 848,80 zł.

b) spłata pożyczek w kwocie: 221 312,47 zł.

2. Przychody budżetu w kwocie: 1 994 773,30zł.

a) z otrzymanych kredytów 0,00 zł.

c) z otrzymanych pożyczek 0,00 zł.

d) z nadwyżki środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1 994 773,30zł.

3. Deficyt budżetu Gminy w kwocie: 862 612,03 zł. Sfinansowany zostanie:

a) przychodami z zaciągniętych kredytów  0,00 zł.

b) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 862 612,03 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Matejczuk


Załącznik do Uchwały Nr 7/III/2014
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dębowiec w 2014 r.

Lp.

Treść

Plan na 2014

PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU GMINY

19 351 010,82

Planowane dochody budżetu gminy, w tym:

17 356 237,52

* Dochody bieżące

16 532 904,78

* Dochody majątkowe

823 332,74

Planowane przychody budżetu gminy:

1 994 773,30

1.

Z nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek

1 994 773,30

ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY

19 351 010,82

Planowane wydatki budżetu gminy:

18 218 849,55

* Wydatki bieżące

14 829 371,16

* Wydatki majątkowe

3 389 478,39

Planowane rozchody budżetu gminy:

1 132 161,27

1.

Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na "Termomodernizację budynku SP w Simoradzu"

9 000,00

2.

Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na "Termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Dębowcu"

69 312,47

3.

Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu"

143 000,00

4.

Spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych na "Termomodernizację budynku UG"

5 200,00

5.

Spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych na "Termomodernizację budynku PP w Ogrodzonej"

7 800,00

6.

Spłata kredytu zaciągniętego w BS w Skoczowie na "Budowę kanalizacji w Iskrzyczynie - etap I

63 200,00

7.

Spłata kredytu zaciągniętego w BS w Skoczowie na "Budowę kanalizacji w Iskrzyczynie - etap II

50 000,00

8.

Spłata kredytu zaciągniętego w BS w Skoczowie na "Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Dębowcu dla potrzeb osób niepełnosprawnych"

4 000,00

9.

Spłata kredytu zaciągniętego w BS w Skoczowie na "Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią w Dębowcu" oraz "Nabycie nieruchomości w Simoradzu z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe"

179 524,90

10.

Spłata kredytu zaciągniętego w BS w Skoczowie na "Poprawę infrastruktury kulturalnej w gminach Hażlach i Dębowiec"

120 000,00

11.

Spłata kredytu zaciągniętego w BS w Skoczowie na "Przebudowę i modernizację drogi Simoradz - Ochaby" oraz "Przebudowę i modernizację drogi Tarnawa w Iskrzyczynie"

182 206,90

12.

Spłata kredytu zaciągniętego w BS w Skoczowie na "Przebudowę drogi gminnej Na Zadki w Ogrodzonej" oraz "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Dębowcu"

298 917,00

Nadwyżka/Deficyt

-862 612,03

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe