Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/6/14 Rady Gminy Gilowice

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie zmian budżetu gminy Gilowice w 2014 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm. / - Rada Gminy Gilowice

uchwala, co następuje :

§ 1.

Dokonuje zmian budżetu gminy :

1. Zmiany planu dochodów budżetu gminy jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

2. Zmiany planu wydatków budżetu gminy jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:

a) dochody w wysokości 18.266.148,58 zł

b) wydatki w wysokości 18.030.593,58 zł Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 235.555 zł przeznacza się na spłatę pożyczek.

§ 3.

Zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/221/13 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2014 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2014”, jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Zmiany w załączniku Nr 9 do uchwały Nr XXXVI/221/13 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2014 „Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2014 roku” Zwiększa się plan dochodów: Dział 756 rozdz. 75618 § 0480 o kwotę 1.300 zł Po zmianach załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 5.

Zmiany w załączniku Nr 10 do uchwały Nr XXXVI/221/13 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2014 „Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2014 roku” jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 6.

Zmiany w załączniku Nr 13 do uchwały Nr XXXVI/221/13 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2014 „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2014 roku” Zmniejsza się plan dotacji celowej dla Gminy Świnna dz 801 rozdz. 80103 o kwotę 2.800 zł Zwiększa się plan dotacji celowej dla Gminy Świnna dz 801 rozdz. 80104 o kwotę 5.700 zł Zwiększa się plan dotacji celowej dla Miasta Żywca dz 801 rozdz. 80104 o kwotę 4.000 zł Po zmianach załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady


Ireneusz Jędrysek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/14
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/6/14
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/6/14
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/6/14
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/6/14
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/6/14
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe