Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy Lelów

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2, pkt. 4, art.51, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.216, art.217,art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz.526 ze zm.)

Rada Gminy Lelów uchwala:

§ 1. 1. Zwiększyć dochody bieżące gminy o kwotę 87.543,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć dochody bieżące gminy o kwotę 42.018,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększyć dochody majątkowe gminy o kwotę 998.240,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejszyć dochody majątkowe gminy o kwotę 1.310.165,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć wydatki bieżące gminy o kwotę 70.785,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć wydatki bieżące gminy o kwotę 214.025,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 1.718.543,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejszyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 2.136.678,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadzić zmianę w załączniku Nr 6 do Uchwały Nr XLVI/354/2013 Rady Gminy Lelów z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lelów na 2014 r., w związku ze zmianami ujętymi § 2 pkt.1, 2 i nadać mu treść w brzmieniu, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadzić zmianę w załączniku Nr 8 do Uchwały Nr XLVI/354/2013 Rady Gminy Lelów z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lelów na 2014 r., w związku ze zmianami ujętymi § 2 pkt.3 i 4 i nadać mu treść w brzmieniu, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadzić zmianę w załączniku Nr 9 do Uchwały Nr XLVI/354/2013 Rady Gminy Lelów z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lelów na 2014 r., w związku ze zmianami ujętymi § 2 pkt.2 i nadać mu treść w brzmieniu, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmniejszyć przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych o kwotę 23.000,00 zł, zmniejszyć przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 81.600,00 zł oraz zwiększyć rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek o kwotę 190.375,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 6 i Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 8. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                                                             

Przewodniczący Rady Gminy Lelów


Władysław Jaworski


Objaśnienia do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Lelów

z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Dotyczy  § 1

  1. Zwiększyć dochody bieżące gminy o kwotę 87.543,00 zł:

1.1

W dziale 020 Leśnictwo

640,00

Rozdziale 02001 Gospodarka leśna

640,00

z tytułu wpłat za czynsz dzierżawny Koła łowieckiego Koniecpol, Nadleśnictwa Złoty Potok oraz Powiatu Zawierciańskiego

640,00

1.2

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

10.300,00

Rozdziale 40002 Dostarczanie wody

10.300,00

z tytułu:

- zwiększonych dochodów z opłat za zużycie wody

9.000,00

- odsetek oraz upomnień od niewpłaconych opłat za korzystanie z wody

1.300,00

1.3

W dziale 600 Transport i łączność

909,00

Rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

909,00

z tytułu wpłaty kary za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej

909,00

1.4

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

13.118,00

Rozdziale 70004 żne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

5.630,00

w związku z:

- wpływem dochodów z tytułu czynszów mieszkalnych lokali będących własnością gminy

5.380,00

- wpłatą odsetek od nieterminowego regulowania czynszów

250,00

Rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

7.488,00

w związku z:

- wpływem dochodów z tytułu wynajmu lokali będących własnością gminy

6.072,00

- wpłatą za upomnienia oraz odsetki dotyczące regulowania w/w opłat

1.416,00

1.5

W dziale 750 Administracja publiczna

4.840,00

Rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4.840,00

w związku z:

- wpływem dochodów z tytułu odsetek od zrealizowanej lokaty terminowej

4.327,00

- wpływem dochodów z tytułu należnej prowizji od terminowo regulowanej zaliczki podatkowej od wynagrodzeń

513,00

1.6

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

36.361,00

Rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

3.000,00

w związku z wpływem dochodów z tytułu wpłat podatku od nieruchomości od osób prawnych (na podstawie złożonych deklaracji i ich korekt przez Tauron, Telekomunikacja )

3.000,00

Rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

32.705,00

w związku z:

- wpływem dochodów z tytułu wpłat podatku od nieruchomości od osób fizycznych w związku z modernizacją nieruchomości obrębu Podlesie ,Gródek, Zbyczyce

14.285,00

- wpływem dochodów z tytułu wpłat podatku rolnego od osób fizycznych

4.700,00

- wpływem dochodów z tytułu wpłat podatku od środków transportowych od osób fizycznych w związku ze złożonymi korektami deklaracji od środków transportowych

2.000,00

- wpływem dochodów z tytułu wpłat podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych (wpływy z Urzędów Skarbowych)

3.000,00

- wpływem dochodów z tytułu opłaty targowej (opłata dokonana przez Spółdzielnię VENA za wynajem placu targowego)

1.600,00

- wpływem dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnej (wpływy z Urzędów Skarbowych)

5.000,00

- wpływem opłat z tytułu opłaty komorniczej za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych

2.120,00

Rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

656,00

w związku z wpływem dochodów z tytułu wpłaty upomnień od nieterminowo regulowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

656,00

1.7

W dziale 852 Pomoc społeczna

300,00

Rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

300,00

w związku z wpływem dochodów z tytułu prowizji od świadczonych usług specjalistycznych

300,00

1.8

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

698,00

Rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

698,00

w związku z wpływem dochodów z tytułu wpłaty upomnień oraz odsetek od nieterminowo regulowanych opłat za nieczystości

698,00

1.9

W dziale 926 Kultura fizyczna

20.377,00

Rozdziale 92601 Obiekty sportowe

5.500,00

w związku z wpływem dochodów z tytułu wynajmu hali sportowej w Lelowie

5.500,00

Rozdziale 92695 Pozostała działalność

14.877,00

wpływ dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania z PROW dotyczącego zrealizowanego zadania w 2013 r. pn. Siatkarskie ASY w Lelowie

14.877,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

  1. Zmniejszyć dochody bieżące gminy o kwotę 42.018,00 zł:

2.1

W dziale 500 Handel

1.500,00

Rozdziale 50095 Pozostała działalność

1.500,00

w związku z niższymi wpłatami za najem przez Spółdzielnię VENA lokalu na Targowisku w Lelowie

1.500,00

2.2

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

1.000,00

Rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.000,00

w związku z niższymi dochodami z tytułu wpłat za energię elektryczna dokonanych przez najemcę lokalu przy ul. Polnej 5 w Lelowie

1.000,00

2.3

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

4.500,00

Rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

4.500,00

w związku z niższymi dochodami z tytułu opłaty skarbowej

4.500,00

2.4

W dziale 801 Oświata i wychowanie

27.718,00

Rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

20.000,00

w związku z niższymi wpłatami za żywienie dzieci w stołówce szkolne przy Gimnazjum w Lelowie

20.000,00

Rozdziale 80195 Pozostała działalność

7.718,00

w związku z niższym dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

7.718,00

2.5

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

7.300,00

Rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

7.300,00

w związku z niższymi dochodami z tytułu opłaty za odbiór ścieków

7.300,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

  1. Zwiększyć dochody majątkowe gminy o kwotę 998.240,00 zł:

3.1

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

4.140,00

Rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4.140,00

w związku ze sprzedażą składników majątkowych (odpady z rozbiórki sieci kanalizacyjnej)

4.140,00

3.2

W dziale 926 Kultura fizyczna

994.100,00

Rozdziale 92695 Pozostała działalność

994.100,00

zmiana klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa stadionu sportowego w Lelowie oraz zgodnie z otrzymanymi niższymi dochodami z Ministerstwa Sportu i Turystyki dochody niższe o 184.065 zł.

994.100,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

  1. Zmniejszyć dochody majątkowe gminy o kwotę 1.310.165,00 zł:

4.1

W dziale 600 Transport i łączność

126.000,00

Rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

126.000,00

w związku z otrzymaną decyzją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie niższego dofinansowania zadnia inwestycyjnego pn. Odbudowa odwodnienia ulicy Polnej i Łąkowej w Lelowie

126.000,00

4.2

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6.000,00

Rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

6.000,00

w związku z otrzymaną decyzją z PROW  w sprawie niższego dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. Doposażenie oraz remont wewnętrzny budynku Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Skrajniwie

  6.000,00

4.3

W dziale 926 Kultura fizyczna

1.178.165,00

Rozdziale 92601 Obiekty sportowe

1.178.165,00

zmiana klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa stadionu sportowego w Lelowie.

1.178.165,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dotyczy  § 2

  1. Zwiększyć wydatki bieżące gminy o kwotę 70.785,00 zł:

1.1

W dziale 710 Działalność usługowa

7.920,00

Rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

7.920,00

z przeznaczeniem na zapłatę projektu zmiany studniom zagospodarowania przestrzennego Gminy Lelów

7.920,00

1.2

W dziale 750 – Administracja publiczna

   2.000,00

Rozdziale 75095 Pozostała działalność

  2.000,00

z przeznaczeniem na wydatki w ramach organizacji spotkania noworocznego

z mieszkańcami 

2.000,00

1.3

W dziale 801 Oświata i wychowanie

55.565,00

Rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe

30.758,00

- z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w ramach udzielonej dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawa inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, tj.:   

23.108,00

a) Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Podlesie Pod Strzechą” SP Podlesie

13.138,00

b) Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ SP Nakło

9.970,00

- z przeznaczeniem na zakup opału dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie

7.650,00

Rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

3.507,00

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w ramach udzielonej dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawa inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, tj.:   

3.507,00

a) Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ OP Nakło

3.507,00

Rozdziale 80110 Gimnazja

21.300,00

z przeznaczeniem na:

- zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Gimnazjum w Lelowie

20.000,00

- wynagrodzenie osobowe pracowników w Gimnazjum oraz składki od nich naliczane

1.300,00

1.4

W dziale 852 Pomoc społeczna

5.000,00

Rozdziale 85295 Pozostała działalność

5.000,00

z przeznaczeniem na zorganizowanie spotkania wigilijnego dla osób samotnych z terenu gminy Lelów

5.000,00

1.5

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

300,00

Rozdziale 92195 Pozostała działalność

300,00

z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych w ramach spotkań wigilijnych

300,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

  1. Zmniejszyć wydatki bieżące gminy o kwotę 214.025,00 zł:

2.1

W dziale 500 Handel

    22.990,00

Rozdziale 50095 Pozostała działalność

22.990,00

zmniejszenie wydatków z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi (dotyczy planowanej osoby zatrudnionej jako ochrona na targowisku gminnym)

22.990,00

2.2

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

25.000,00

Rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

25.000,00

w związku ze zmniejszeniem wydatków w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami, tj. między innymi niewykorzystanie wydatków na wypłatę odszkodowań za drogi, podział, rozgraniczenia

25.000,00

2.3

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

   79.808,00

Rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i

pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

  79.808,00

w związku z niższymi wydatkami z tytułu odsetek od zobowiązań

79.808,00

2.4

W dziale 801 Oświata i wychowanie

59.708,00

Rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe

24.100,00

zmniejszenie udzielonej dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w związku z ich rozliczeniem, tj.  

24.100,00

a) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dąbrowno OŚWIATA SP Ślęzany

24.100,00

Rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

7.890,00

zmniejszenie udzielonej dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w związku z ich rozliczeniem, tj.  

7.890,00

a) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dąbrowno OŚWIATA SP Ślęzany

7.890,00

Rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

20.000,00

w związku z niższymi wydatkami art. żywnościowych w ramach przygotowywanego dożywiania dla dzieci w ramach działającej świetlicy szkolnej w Gimnazjum

20.000,00

Rozdziale 80195 Pozostała działalność

7.718,00

w związku z niższym dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

7.718,00

2.5

W dziale 852 Pomoc społeczna

20.561,00

Rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej

10.500,00

niewykorzystanie środków z tytułu opłaty za pobyt w domu pomocy pensjonariusza z uwagi na jego zgon  

10.500,00

Rozdziale 85295 Pozostała działalność

10.061,00

niewykorzystanie środków z uwagi na zmniejszoną liczbę udzielanych świadczeń w formie gorącego posiłku

10.061,00

2.6

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1.300,00

Rozdziale 85401 Świetlice szkolne

1.300,00

zmniejszenie wynagrodzenia osobowego pracownika świetlicy
w Gimnazjum

1.300,00

2.7

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

   4.658,00

Rozdziale 92195 Pozostała działalność

  4.658,00

w związku z niższymi wydatkami zorganizowanego wydarzenia kulturalnego pn. Inscenizacja bitwy Rocznica Bitwy pod Mełchowem””

4.658,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

  1. Zwiększyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 1.718.543,00 zł:

3.1

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

24.312,00

Rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

24.312,00

w związku z wyższymi całkowitymi wydatkami zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa wodociągu w Mełchowie”

24.312,00

3.2

W dziale 600 Transport i łączność

    781,00

Rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

781,00

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w ramach opracowania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa drogi gminnej nr 689038 S w miejscowości Nakło”

781,00

3.3

W dziale 926 Kultura fizyczna

1.693.450,00

Rozdziale 92695 Pozostała działalność

1.693.450,00

zmiana klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa stadionu sportowego w Lelowie całkowite wydatki inwestycji wydatki

niższe o 194.600,00 zł.

1.693.450,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

  1. Zmniejszyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 2.136.678,00 zł:

4.1

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

153.382,00

Rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

32.075,00

- w związku z niższymi całkowitymi wydatkami zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu Lelów – osiedle”

7.763,00

- w związku z niższymi całkowitymi wydatkami zadania inwestycyjnego pn. „Wodociąg ul. Leśna w Lelowie”

10.440,00

- w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa
i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelowie” na 2015 r. (projekt w trakcie realizacji)

13.872,00

Rozdziale 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

121.307,00

- w związku z niższymi całkowitymi wydatkami zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przejściem przez rzekę Białkę
(w km 13+850) w miejscowości Lelów ul. Żarecka „

77.952,00

- w związku z niższymi całkowitymi wydatkami zadania inwestycyjnego pn. „Przepompownia wody w miejscowości Ślęzany”

43.355,00

4.2

W dziale 600 – Transport i łączność

70.246,00

Rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

70.246,00

w związku z niższymi całkowitymi wydatkami zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa odwodnienia ulicy Polnej w Łąkowej w Lelowie”

70.246,00

4.3

W dziale 801 Oświata i wychowanie

25.000,00

Rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

25.000,00

w związku z niezrealizowaniem zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa kotłowni c.o. przy szkole podstawowej w Drochlinie

  25.000,00

4.4

W dziale 926 Kultura fizyczna

1.888.050,00

Rozdziale 92601 Obiekty sportowe

1.888.050,00

zmiana klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa stadionu sportowego w Lelowie.

1.888.050,00

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/17/2014
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/17/2014
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/17/2014
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/17/2014
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/17/2014
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/17/2014
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/17/2014
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe