Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/19/2014 Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust.1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 211,212,235,236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Mierzęcice
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2014 rok w sposób określony w Tabeli Nr 1 załączonej do Uchwały.

Plan dochodów po zmianach wynosi: 41.144.981,37 zł, w tym:

- dochody bieżące: 19.403.566,80 zł

- dochody majątkowe: 21.741.414,57 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok w sposób określony w Tabeli Nr 2 załączonej do Uchwały.

Plan wydatków po zmianach wynosi: 44.391.048,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 19.969.994,45 zł

- wydatki majątkowe: 24.421.054,25 zł

§ 3. Dokonać zmiany Uchwały Nr XXIII/313/2013 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok, w następujący sposób:

§3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.246.067,33 zł którego źródłami pokrycia są przychody budżetu gminy:

- kredyty, w wysokości 0,00 zł

- pożyczki, w wysokości 2.682.000,00 zł

- wolne środki w wysokości 564.067,33 zł

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Gminy w wysokości 3.666.860,14 zł i łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w kwocie 420.792,81 zł na 2014 rok, jak w Tabeli Nr 3 załączonej do uchwały”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Jolanta Kyrcz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/19/2014
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela nr 3

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe