Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/23/2014 Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mierzęcice lub jednostkom jej podległym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

Rada Gminy Mierzęcice
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa zasady sposób i tryb umarzania, odraczania, rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mierzęcice lub jednostkom jej podległym, zwanych dalej „należnościami”, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”.

2. Pod pojęciem należności rozumie się należność główną wraz z odsetkami ustawowymi, a w przypadku zastrzeżenia odsetek umownych wraz z odsetkami umownymi oraz kosztami dochodzenia należności, a jeżeli należność główna została zapłacona i pozostały do zapłacenia odsetki i koszty – sumy tych należności ubocznych.

§ 2. 1. Należności pieniężne przypadające Gminie Mierzęcice lub jednostkom jej podległym mogą być umarzane z urzędu w całości w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa w ust.1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

3. Umorzenie należności o których mowa w ust. 1 następuje w drodze jednostronnego oświadczenia woli.

4. Podjęcie decyzji o umorzeniu należności musi być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże istnienie przynajmniej jednej z przesłanek umorzenia wskazanych w ust. 1.

§ 3. 1. Na wniosek dłużnika, w przypadkach uzasadnionych ważnymi względami społecznymi lub gospodarczymi, ważnym interesem dłużnika, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika:

1) należności mogą być umarzane w części lub całości,

2) należności mogą być w całości lub części rozkładane na raty na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy,

3) terminy spłaty całości lub części należności mogą zostać odroczone na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

2. Wniosek o zastosowanie jednej z ulg o których mowa w ust. 1, powinien zawierać uzasadnienie. Do wniosku należy dołączyć dowody potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku.

3. Podjęcie decyzji o zastosowaniu jednej z opisanych w ust.1 ulg musi być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, które potwierdzi istnienie przesłanek do przyznania wnioskowanej ulgi. Jeżeli złożone przez dłużnika dokumenty zawierają braki formalne lub wymagają uzupełnienia w celu oceny istnienia przesłanki do przyznania wnioskowanej ulgi należy dłużnika powiadomić o konieczności usunięcia braków w określonym terminie z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia. O pozostawieniu sprawy bez rozpatrzenia uprawniony do przyznania ulgi podmiot powiadamia dłużnika.

4. Należność może być umorzona w całości lub części jeżeli zastosowanie innej ulgi przewidzianej w niniejszej uchwale jest niemożliwe bądź niewystarczające. Umorzenie należności pieniężnej głównej pociąga za sobą umorzenie należności ubocznych - odsetek i kosztów dochodzenia należności. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu odsetki i pozostałe należności uboczne.

5. Umorzenie należności, rozłożenie jej na raty, bądź odroczenie terminu jej płatności następuje w formie pisemnej, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 pkt 3, na podstawie przepisów prawa cywilnego w formie umowy (porozumienia) zawartego między dłużnikiem, a uprawnionym do udzielenia ulgi podmiotem.

6. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności, w umowie (porozumieniu) oznacza się termin zapłaty pozostałej części należności. W razie niedotrzymania tego terminu umowa (porozumienie) wygasa.

7. Od należności, w stosunku do których zastosowano ulgi wynikające z ust. 1 pkt 2 i 3, nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od daty złożenia wniosku do upływu ustalonych terminów zapłaty.

8. Jeżeli w ustalonych terminach dłużnik nie dokonał spłaty odroczonej lub rozłożonej na raty należności, staje się ona natychmiast wymagalna wraz z odsetkami, w tym również z odsetkami o których mowa w ust. 7.

9. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie zastosowania ulg, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, odsetki liczone są w pełnej wysokości do dnia dokonania wpłaty. Bieg naliczania odsetek zostaje przerwany w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia podjęcia decyzji o odmowie przyznania ulgi.

§ 4. 1. Do udzielania ulg o których mowa w § 2 i 3 uchwały uprawnionymi są:

1) Kierownicy jednostek podległych Gminie Mierzęcice, w zakresie przypadających tym jednostkom należności, do kwoty 1.000 zł

2) Wójt Gminy Mierzęcice dla spraw, o których mowa w pkt 1 przekraczających kwotę 1.000 zł oraz dla należności przypadających jednostce samorządu terytorialnego i jednostce organizacyjnej jaką jest Urząd Gminy do kwoty 10.000 zł,

3) Wójt Gminy Mierzęcice dla spraw o których mowa w pkt 1 i 2 o wartości przekraczającej 10.000 zł, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Rady Gminy Mierzęcice.

2. Uprawnienie do udzielenia ulg, o którym mowa w ust. 1, ustala się przyjmując wartość należności (wg definicji z § 1 ust. 2) w dniu złożenia wniosku (dla postępowań prowadzonych na wniosek dłużnika), bądź w dniu umorzenia (w przypadku postępowań prowadzonych z urzędu).

3. Kwoty należności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji.

4. Kierownicy jednostek podległych zobowiązani są do przedkładania Wójtowi Gminy informacji o stosowaniu ulg, o których mowa w niniejszej uchwale w terminie do 31 stycznia za rok poprzedni. Informacja powinna zawierać co najmniej: nazwę dłużnika, kwotę (należność główna i uboczne) oraz typ zastosowanej ulgi oraz informację o terminach na jakie odroczono czy rozłożono należność na raty.

§ 5. 1. Udzielanie ulg w postaci umorzenia, odroczenia terminu lub rozłożenia na raty spłaty należności na wniosek dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, następować będzie jeżeli:

- ulga nie stanowi pomocy publicznej, w przypadkach określonych w art. 56 ust.1 pkt 1,2,3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.),

- ulga stanowi pomoc de minimis, w przypadkach określonych w art. 56 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.) oraz w § 3 ust.1 niniejszej uchwały.

2. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, wraz z udokumentowanym wnioskiem o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności (§ 3 ust. 2) przedkłada dodatkowo:

1) oświadczenie lub kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis uzyskanej w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających latach kalendarzowych (wraz z zestawieniem), albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis,

3) oświadczenie lub kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołóstwie uzyskanej w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających latach kalendarzowych (wraz z zestawieniem), albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

§ 6. 1. Do udzielania ulg, będących pomocą publiczną w odniesieniu do dłużników – podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub prowadzących działalność w rolnictwie lub rybołówstwie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.), przepisy Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L z 2013 r. Nr 352 z 24.12.2013) oraz przepisy Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L z 2013 r. Nr 352 z 24.12.2013).

2. Łączna wartość pomocy udzielonej podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć równowartości dopuszczalnej wartości, o której stanowi Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L z 2013 r. Nr 352 z 24.12.2013).

3. Łączna wartość pomocy udzielonej podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć równowartości dopuszczalnej wartości, o której stanowi Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L z 2013 r. Nr 352 z 24.12.2013).

4. Wartość udzielonej pomocy de minimis podlega sumowaniu, niezależnie od organu, który tej pomocy udzielił.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XLIV/290/2010 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładnia na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,przypadających Gminie Mierzęcice lub jednostkom jej podległym.

§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwałę stosuje się do dnia 30.06.2021 r. z zastrzeżeniem art. 7 ust. 4 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L z 2013 r. Nr 352 z 24.12.2013) oraz art. 7 ust. 4 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L z 2013 r. Nr 352 z 24.12.2013).

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Jolanta Kyrcz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe