Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/26/2014 Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały NR XIII/102/2011 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tj.Dz.U. z 2013r poz.594 z późn. zm.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2009r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)


Rada Gminy Mierzęcice
uchwala:

§ 1. W uchwale Nr XIII/102/2011 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania uchyla się § 2 ust.2

§ 2. Wykonanie Uchwały powierz się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Mierzęcice


mgr Jolanta Kyrcz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe