Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/8/2014 Rady Gminy Milówka

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Milówka na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) , art. 233. art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2013 poz. 885)

Rada Gminy Milówka
uchwala, co następuje

§ 1.

W budżecie Gminy Milówka na 2014 rok uchwalonym w dniu 30 grudnia 2013 roku. Uchwałą Budżetową  nr XXXIX/251/2013 z póżn. zmianami dokonuje się :

1. Zmiany planu dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmiany planu wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 2.

1. Plan budżetu się zmienia i wynosi:

- dochody35 559 382,60 zł.

- wydatki35 791 338,00 zł.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a jej wykonanie powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP Milówka.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Kamiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/8/2014
Rady Gminy Milówka
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014
Rady Gminy Milówka
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe