Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/11/14 Rady Gminy Jasienica

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Jasienica na 2014 rok

Tekst pierwotny

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. . Dz.U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.)

Rada Gminy Jasienica
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększyć  dochody  budżetu gminy o kwotę 91 417,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

2. Zwiększyć  wydatki  budżetu gminy o kwotę 91 417, 00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

3. Zmniejszyć  wydatki  budżetu gminy o kwotę 127 088,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

4. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 70 119 208,95 złotych.

5. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 74 542 594,74 złotych.

6. Przychody budżetu gminy wynoszą 4 835 285,79 złotych, w tym:

- przychody z tytułu wolnych środków 2 713 869,96 złotych,

- przychody z tytułu kredytów krajowych 2 000 000,00 złotych,

- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 121 415,83 złotych.

7. Rozchody budżetu gminy wynoszą 411 900,00 złotych, w tym: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 411 900,00 złotych

8. Deficyt budżetu Gminy Jasienica w kwocie 4 423 385,79 złotych pokryty zostanie przychodami z tytułu kredytów krajowych w kwocie 2 000 000,00 złotych, przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 2 301 969,96 złotych, przychodami ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 121 415,83 złotych.

9. Dokonać przeniesień dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jasienica i w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Batelt


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/11/14
Rady Gminy Jasienica
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Jasienica na 2014 rok

Lp.

Dział

Nazwa - Treść

Kwota (zł.)

1

758

Różne rozliczenia

84 417,00

w tym:

dochody bieżące

84 417,00

w tym:

część oświatowa subwencji ogólnej

84 417,00

2

801

Oświata i wychowanie

7 000,00

w tym:

dochody bieżące

7 000,00

w tym:

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy

7 000,00

RAZEM

91 417,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/14
Rady Gminy Jasienica
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zwiększenie wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2014 rok

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa - Treść

kwota (zł.)

1

801

Oświata i wychowanie

91 417,00

80101

Szkoły podstawowe

87 917,00

w tym:

a) wydatki bieżące

87 917,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych 87 917,00

w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 87 917,00

80110

Gimnazja

3 500,00

w tym:

a) wydatki bieżące

3 500,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych 3 500,00

w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 500,00

OGÓŁEM

91 417,00

Przeznaczenie wydatków

Dział 801

wydatki bieżące

środki finansowe dla ZSzP w Grodźcu

4 159,00

środki finansowe dla ZSzP w Iłownicy

9 760,00

środki finansowe dla ZSzP w Jasienicy

10 000,00

środki finansowe dla ZSzP w Mazańcowicach

14 500,00

środki finansowe dla ZSzP w Międzyrzeczu

13 000,00

środki finansowe dla ZSzP w Rudzicy

14 000,00

środki finansowe dla ZSzP w Wieszczętach

11 150,00

środki finansowe dla Szkoły Podstawowej w Świętoszówce

11 348,00

środki finansowe dla Gimnazjum w Jasienicy

3 500,00

Razem:

91 417,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/11/14
Rady Gminy Jasienica
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zmniejszenie wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2014 rok

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa - Treść

kwota (zł.)

1

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

127 088,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

127 088,00

w tym:

a) wydatki bieżące

127 088,00

w tym: dotacje na zadania bieżące 127 088,00

OGÓŁEM

127 088,00

Zmniejszenie wydatków

Dział 900

wydatki bieżące

dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunalnego w Jasienicy

127 088,00

Razem:

127 088,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/11/14
Rady Gminy Jasienica
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zmniejszenie planu dochodów budżetu Gminy Jasienica na 2014 rok

Lp.

Dział

Nazwa - Treść

Kwota (zł.)

1

700

Gospodarka mieszkaniowa

383 072,00

w tym:

dochody majątkowe

383 072,00

w tym:

wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

383 072,00

RAZEM

383 072,00

Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Jasienica na 2014 rok

Lp.

Dział

Nazwa - Treść

Kwota (zł.)

1

010

Rolnictwo i łowiectwo

6 000,00

w tym:

dochody majątkowe

6 000,00

w tym:

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

6 000,00

2

600

Transport i łączność

2 387,00

w tym:

dochody bieżące

2 387,00

w tym:

wpływy z usług

2 387,00

3

700

Gospodarka mieszkaniowa

93 260,00

w tym:

dochody bieżące

93 260,00

w tym:

wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości

12 792,00

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy

50 000,00

wpływy z usług

25 000,00

pozostałe odsetki

5 100,00

wpływy z różnych dochodów

368,00

4

750

Administracja publiczna

30 353,00

w tym:

dochody bieżące

30 353,00

w tym:

wpływy z różnych opłat

46,00

pozostałe odsetki

30 000,00

wpływy z różnych dochodów

297,00

dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

10,00

5

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

206 960,00

w tym:

dochody bieżące

206 960,00

w tym:

podatek dochodowy od osób prawnych

54 700,00

podatek rolny

32 916,00

podatek leśny

2 200,00

podatek od spadków i darowizn

5 350,00

wpływy z opłaty targowej

852,00

wpływy z opłaty eksploatacyjnej

7 342,00

podatek od czynności cywilnoprawnych

100 000,00

wpływy z różnych opłat

3 600,00

6

801

Oświata i wychowanie

26 800,00

w tym:

dochody bieżące

26 800,00

w tym:

dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

26 800,00

7

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 871,00

w tym:

dochody bieżące

2 871,00

w tym:

wpływy z różnych opłat

2 871,00

8

926

Kultura fizyczna

14 441,00

w tym:

dochody majątkowe

14 441,00

w tym:

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

14 441,00

RAZEM

383 072,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe