Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 13/III/2014 Rady Miejskiej w Kaletach

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie budżetu Miasta Kalety na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. . 235, art. art. 236, art. 237, art. 239, 240 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Kaletach
uchwala:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Miasta Kalety na rok 2015 w wysokości
zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1
w tym:


23 556 011,26 zł

1. dochody bieżące w kwocie

21 948 011,26 zł

2. dochody majątkowe w kwocie

1 608 000,00 zł

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu Miasta Kalety na rok 2015 w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 2
w tym:


23 934 644,26 zł

1. wydatki bieżące w kwocie

19 556 644,26 zł

2. wydatki majątkowe w kwocie

4 378 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu Miasta Kalety na 2015 rok w wysokości
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł


378 633,00 zł

1.1. zaciągniętej pożyczki

378 633,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu Miasta Kalety w kwocie
w tym:

1 643 738,95 zł

2.1. przychody z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym w kwocie
z tego:

1 100 000,00 zł

- zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW w Katowicach – transza 2015 roku

1 100 000,00 zł

2.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

543 738,95 zł

3. Ustala się rozchody budżetu Miasta Kalety w kwocie
w tym:

1 265 105,95 zł

- spłata otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie

1 265 105,95 zł

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Kalety zawiera załącznik nr 4.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:
w tym:

141 000,00 zł

1. ogólną w kwocie

90 000,00 zł

2. celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie

51 000,00 zł

§ 5.

Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami w kwocie1 978 791,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie
z przeznaczeniem na:


100 000,00 zł

1. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

17 170,00 zł

2. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii

5 000,00 zł

3. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Wspierania Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej


77 830,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 7.

Ustala się plan dochodów należnych miastu zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 1232 z późniejszymizmianami) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, w wysokości
100 000,00 zł

§ 8.

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości


648 000,00 zł

i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości


770 620,00 zł

§ 9.

Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu Miasta Kalety w kwocie
zgodnie z załącznikiem nr 7.

1 157 250,00 zł

§ 10.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie

1 000 000,00 zł

2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie

378 633,00 zł

3.Sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowe nr 3248S”721 367,00 zł

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 10 ust 1, 2 i 3 niniejszej Uchwały

2. Dokonywania zmian w planie wydatków, łącznie ze zmianą planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

§ 12.

Ustala się, że zwrot wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejsza wydatki roku budżetowego. Zwrot wydatków dokonywanych w danym roku budżetowym, a dotyczący roku poprzedniego będzie stanowić dochód gminy.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kalety.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kaletach.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Eugeniusz Ptak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 13/III/2014
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KALETY NA 2015 ROK


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 13/III/2014
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KALETY NA 2015 ROK


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 13/III/2014
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Plan zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania na 2015 rok


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 13/III/2014
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Kalety na 2015 rok


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 13/III/2014
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 13/III/2014
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Plan dochodów i wydatków związane z realizacją zadań określonych w gminnych Programach: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zwalczania Narkomanii oraz Wspierania Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej na 2015 rok


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 13/III/2014
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kalety w 2015 roku

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe