Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II/10/14 Rady Gminy Marklowice

z dnia 22 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marklowice na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. ‘’d’’, lit. ‘’i’’, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późniejszymi zmianami),

- art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art.222, art. 223, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz.885 z późniejszymi zmianami).

RADA GMINY MARKLOWICE
uchwala:

§ 1.

Ustala się dochody Budżetu Gminy Marklowice w łącznej kwocie - 19.650.000,00 zł, słownie:dziewiętnaściemilionówsześćsetpięćdziesiąttysięcyzłotych 00/100 z tego:

- dochody bieżące w wysokości- 19.500.000,00 zł.

- dochody majątkowe w wysokości - 150.000,00 zł.

Zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2.

Ustala się wydatki Budżetu Gminy Marklowice w łącznej kwocie - 22.500.000,00 zł, słownie: dwadzieściadwamilionypięćsettysięcyzłotych 00/100, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 19.500.000,00 zł.

- wydatki majątkowe w wysokości - 3.000.000,00 zł.

Zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt Budżetu Gminy Marklowice w wysokości - 2.850.000,00 zł, słownie: dwamilionyosiemsetpięćdziesiąttysiecyzłotych 00/100. Deficyt ten zostanie pokryty:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości - 2.807.600,00 zł.

2) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach II transza z 2014 roku w wysokości - 42.400,00 zł.

§ 4.

Ustala się łączną kwotę rozchodów Budżetu Gminy Marklowice w wysokości - 140.000,00 zł, słownie: stoczterdzieścitysięcyzłotych 00/100. Zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 5.

Ustala się łączną kwotę przychodów Budżetu Gminy Marklowice w wysokości 2.990.000,00 zł, słownie: dwamilionydziewięćsetdziewięćdziesiąttysięcyzłotych 00/100. Zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 6.

Ustala się łączną kwotę wydatków Budżetu Gminy Marklowice z tytułu obsługi długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości - 26.700,00 zł, słownie: dwadzieściasześćtysięcysiedemsetzotych 00/100.

§ 7.

Ustala się łączna kwotę wydatków z tytułu spłat poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Marklowice a przypadających do spłaty w 2015 roku w kwocie - 229.200,00 zł, słownie: dwieściedwadzieściadziewięćtysięcydwieściezłotych 00/100.             

§ 8.

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości - 100.000,00 zł, słownie: stotysięcyzłotych 00/100.

§ 9.

Tworzy się rezerwę celową na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawą o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26.04. 2007 roku (Dz. U. Nr 89 poz. 590 z późniejszymi zmianami) w wysokości - 50.000,00 zł, słownie:pięćdziesiąttysięcyzłotych 00/100.

§ 10.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Zgodnie z załącznikiem nr 2.

2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. Zgodnie z załącznikiem nr 3.

3) Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin (dotacja na zadania własne). Zgodnie z załącznikiem nr 4.

4) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Zgodnie z załącznikiem nr 5.

5) Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11.

Wydatki budżetu obejmują:

1) Dotację podmiotową dla instytucji kultury – biblioteka. Zgodnie z załącznikiem nr 7.

2) Zestawienie dotacji celowych dla organizacji pozarządowych wykonujących zadania na rzecz Gminy w 2015 r. Zgodnie z załącznikiem nr 8.

3) Zestawienie dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Zgodnie z załącznikiem nr 9.

4) Zestawienie wpłat na Państwowy Fundusz celowy. Zgodnie z załącznikiem nr 10.

5) Zestawienie niesłusznie pobranej dotacji celowej na zadania zlecone w 2015 roku. Zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12.

Ustała się plan dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty a gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez j.s.t. w wysokości - 9.100,00 zł, słownie: dziewięćtysięcystozłotych 00/100. Zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13.

1) Rada Gminy Marklowice ustala w 2015 roku limit zobowiązań do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 700.000,00 zł.

2) Rada Gminy Marklowice ustala w 2015 roku limit udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 700.000,00 zł.

3) Rada Gminy Marklowice ustala w 2015 roku limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 700.000,00 zł.

§ 14.

Rada Gminy Marklowice upoważnia Wójta Gminy Marklowice do:

1) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych, na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

2) Dokonywanie zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.

3) Zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty - 700.000,00 zł, słownie: siedemsettysięcyzłotych 00/100.

4) Udzielania poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty - 700.000,00 zł, słownie:siedemsettysięcyzłotych 00/100.

5) Zaciągania pożyczek i kredytów do kwoty - 700.000,00 zł, słownie:siedemsettysięcyzłotych 00/100.

§ 15.

1) Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe w tym Urząd Gminy, zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące i zmniejszają wykonanie wydatków tego roku budżetowego. Powyższej zasady nie stosuje się dla wpływów z refaktur (zawierających w sobie podatek VAT) i innych dla których nie jest możliwe określenie podstawy zmniejszenia wydatkowanych środków.

2) Ustala się terminy dla samorządowych jednostek budżetowych gromadzących dochody Gminy do przekazywania w/w dochodów na rachunek bankowy budżetu według następujących zasad:

- dochody które wpłyną do 10 danego miesiąca w terminie do 12 tegoż miesiąca,

- dochody które wpłyną do 20 danego miesiąca w terminie do 22 tegoż miesiąca,

- dochody które wpłyną do ostatniego dnia miesiąca w terminie do 5 dnia następnego miesiąca.

3) W celu zaliczenia operacji dokonanych z końcem roku budżetowego na rachunkach bankowych do właściwego roku budżetowego wprowadza się okres przejściowy dla operacji prowadzonych na rachunkach bankowych budżetu. W okresie przejściowym, nie później niż do dnia 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym, a gdy ten dzień jest wolny od pracy - do pierwszego dnia roboczego po tym terminie, do środków należnych roku ubiegłego zalicza się w szczególności:

- dochody pobrane przez jednostki do dnia 31 grudnia,

- zwroty środków finansowych przekazanych jednostkom z budżetu na pokrycie wydatków, a niewykorzystanych do dnia 31 grudnia.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marklowice.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Marklowice.

Przewodniczący Rady Gminy Marklowice


mgr Krystyna Klocek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/10/14
Rady Gminy Marklowice
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/10/14
Rady Gminy Marklowice
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/10/14
Rady Gminy Marklowice
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/10/14
Rady Gminy Marklowice
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/10/14
Rady Gminy Marklowice
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/10/14
Rady Gminy Marklowice
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II/10/14
Rady Gminy Marklowice
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr II/10/14
Rady Gminy Marklowice
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr II/10/14
Rady Gminy Marklowice
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr II/10/14
Rady Gminy Marklowice
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr II/10/14
Rady Gminy Marklowice
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr II/10/14
Rady Gminy Marklowice
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik12.pdf


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr II/10/14
Rady Gminy Marklowice
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik13.pdf


Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr II/10/14
Rady Gminy Marklowice
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik14.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe