Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 11/2014 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy - Willowa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645.) art. 8 ust.1a ustawy o drogach publicznych (jt. Dz. U. 2013r. poz 260 z poźn. zmianami) po uzyskaniu zgody właścicieli działki na nadanie nazwy

Rada Miasta Siemianowic Śląskich
uchwala:

§ 1 1. Nadać, nazwę Willowa drodze wewnętrznej przebiegającej w obrębie 46, od ulicy Bańgowskiej w kierunku północnym na działce ewidencyjnej: 46- 2/9.

2. Przebieg drogi wewnętrznej obrazuje mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich


Adam Cebula


Załącznik do Uchwały Nr 11/2014
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe