Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV.14.2014 Rady Gminy Ślemień

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Ślemień

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust 2 pkt. 1 oraz art.22 , 40 , 42 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2013r poz.594 / / Rada Gminy w Ślemieniu uchwala co następuje:

§ 1.

W Statucie Gminy Ślemień uchwalonym Uchwałą Nr VI/40/2003 z dnia 28 kwietnia 2003r , zwanym w dalszej części niniejszej uchwały „Statutem”,wprowadza się następujące zmiany :

1) W Regulaminie Rady Gminy Ślemień stanowiącym załącznik Nr 1 do Statutu uchyla się dotychczasową treść § 26 ust.4 nadając mu następujące brzmienie:

ust.4 Protokół sesji wykłada się do wglądu w biurze Rady Gminy i w dniu sesji na sali obrad Rady Gminy oraz przesyła się drogą elektroniczną do radnych Rady Gminy w Ślemieniu. Zatwierdzony protokół sesji umieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ślemień..

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Jurczak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe