Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/16/14 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie nadania nazwy ulica Sławomira Mrożka w sołectwie Świerklaniec i sołectwie Nakło Śląskie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), uchwały Nr II/11/10 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, Rada Gminy Świerklaniec uchwala, co następuje:

§ 1. W sołectwie Świerklaniec i sołectwie Nakło Śląskie nadaje się nazwę ulicy „Sławomira Mrożka” drodze wewnętrznej składającej się z działki nr 1573/141 zapisanej w księdze wieczystej nr GL1T/00051408/1 jako własność Gminy Świerklaniec, położonej w obrębie Świerklaniec karta mapy 1, łączącej ul. Konopnickiej w Nowym Chechle z ul. Górną w Świerklańcu.

§ 2. Mapa topograficzna stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Siwy


Załącznik do Uchwały Nr III/16/14
Rady Gminy Świerklaniec
z dnia 30 grudnia 2014 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe