Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1 Wójta Gminy Rajcza; Zarządu Powiatu Żywieckiego

z dnia 29 września 2014r.

do porozumienia z dnia 08 sierpnia 2014r. w sprawie zimowego utrzymania nawierzchni dróg powiatowych, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami powiatowymi na terenie Gminy Rajcza i Milówka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. l pkt 6 i art.5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. jednolity - Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t . jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001r. , póz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. jednolity: Dz. U. Nr 19 z 2007 r., poz. 115 z późn. zm.) oraz w związku z udzieleniem w 2014 roku pomocy finansowej na remont drogi powiatowej 1446 S w Zwardoniu strony zgodnie postanawiają dokonać następujących zmian w ww. porozumieniu:

zawarty pomiędzy:

Powiatem Żywieckim , w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Żywcu , reprezentowany przez:

Starostę Żywieckiego-Andrzeja Zielińskiego

Wicestarostę Żywieckiego-Andrzeja Kalata

przy kontrasygnacie

Skarbnika Powiatu w Żywcu-Elżbiety Wątroba

zwanym w dalszej części porozumienia „Przekazującym"

a

Gminą Rajcza , reprezentowaną przez

Wójta Gminy Rajcza- Kazimierza Fujak

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy Rajcza- Anny Oleś

zwaną w dalszej części porozumienia „Przejmującym"

§ 1.

1. §2 ust.1 porozumienia zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

Na realizację zadań określonych w § l Przejmujący otrzyma od Przekazującego w każdym sezonie zimowym, którego porozumienie dotyczy, środki finansowe w wysokości 523.224,55 zł (słownie złotych: pięćset dwadzieścia trzy tysiące dwieście dwadzieścia cztery 55/100) za wyjątkiem sezonu 2014/2015, w którym przekazane środki wynosić będą 453.224,55 zł (słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia cztery 55/100), wynikającej z iloczynu liczby 5,5, długości dróg objętych porozumieniem i kwoty przeznaczonej w każdym sezonie zimowym począwszy od sezonu 2014/2015 na jednomiesięczne utrzymanie jednego kilometra dróg powiatowych w III i IV standardzie zimowego utrzymania na terenie Gminy Rajcza i Milówka, która wynosi:,

- dla III standardu  – 1911,46 zł/km za jeden miesiąc (dla dróg położonych > 500 m n.p.m.),

- dla IV standardu – 1737,80 zł/km za jeden miesiąc (dla dróg położonych > 500 m n.p.m.).

W związku z powyższym suma przekazanych na podstawie mniejszego porozumienia środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie dróg powiatowych w III standardzie zimowego utrzymania wynosić będzie: 285.271,07 zł (słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden 07/100) według następującego wyliczenia:

27,135 km (długość dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych > 500 m n.p.m., utrzymywanych w III standardzie) x 1911,46 zł (stawka za l-miesięczne utrzymanie l km dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych > 500 m n.p.m., w III standardzie zimowego utrzymania ustalona dla Gminy Rajcza i Milówka) x 5,5 miesiąca = 285.271,07 zł,

zaś suma przekazanych na podstawie niniejszego porozumienia środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie dróg powiatowych w IV standardzie zimowego utrzymania wynosić będzie: 237.953,48 zł (słownie złotych: dwieście trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy 48/100) według następującego wyliczenia:

24,896 km (długość dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych > 500 m n.p.m., utrzymywanych w IV standardzie) x 1737,80 zł (stawka za 1-miesięczne utrzymanie 1 km dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych > 500 m n.p.m., w IV standardzie zimowego utrzymania ustalona dla Gminy Rajcza i Milówka) x 5,5 miesiąca = 237.953,48 zł.

Ogółem kwota na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Rajcza i Milówka, objętych niniejszym porozumieniem w każdym sezonie zimowym począwszy od sezonu 2014/2015 wynosić będzie 523.224,55 zł.

2. §2 ust 2 porozumienia otrzymuje brzmienie:

2. Środki, o których mowa w ust. 1 będą przekazywane na konto Przejmującego w 5-ciu miesięcznych równych transzach po 95.131,74 zł każda do 15 dnia danego miesiąca po wykonaniu usługi  oraz w postaci ostatniej szóstej transzy (1/2 miesięcznej kwoty) w wysokości 47.565,85 zł do 30 kwietnia roku  objętego  porozumieniem, za wyjątkiem sezonu 2014/2015 w którym transze wynosić będą:

I transza-25.131,74 zł

II transza-95.131,74 zł

III transza-95.131,74 zł

IV transza-95.131,74 zł

V transza-95.131,74 zł

VI transza-47.565,85 zł..

§ 2.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3.

Niniejszy aneks wchodzi w życie od 1.11.2014r..

§ 4.

Niniejszy aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i jeden dla Wojewody Śląskiego celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Niniejszy aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


PRZEKAZUJĄCY

PRZEJMUJĄCY

Starosta


Andrzej Zieliński


Wicestarosta


Andrzej Kalata


Skarbnik Powiatu


Elżbieta Wątroba

Wójt


Kazimierz Fujak


Skarbnik Gminy


Anna Oleś

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe