Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Starosty Lublinieckiego

z dnia 14 stycznia 2015r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.) w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli utworzono Komisję Bezpieczeństwa i Porządku, zwaną dalej Komisją. Skład Komisji został określony w drodze Zarządzenia Nr 57/2011 Starosty Lublinieckiego z dnia19 października 2011r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2011/2014 ze zmianami. Wobec zakończonej kadencji Komisji, dnia 16 grudnia 2014r. Starosta Lubliniecki powołał w drodze zarządzenia nową Komisję w zmienionym składzie.

Realizując zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu lublinieckiego w roku 2014 Starosta Lubliniecki – Przewodniczący Komisji zawarł porozumienie z Komendantem Powiatowym Policji
w Lublińcu, w wyniku którego zostały przekazane środki finansowe w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla funkcjonariuszy Policji za czas służby przekraczający ustawową normę. Planowanie tych służb prewencyjnych było oparte zarówno na analizach stanu bezpieczeństwa, jak również na podstawie otrzymywanych sygnałów od mieszkańców powiatu. Wykonując powyższe porozumienie zrealizowano 28 służb ponadnormatywnych, podczas których kontrolowano: bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły, bezpieczeństwo i porządek obywateli, okolice dyskotek, bezpieczeństwo uczestników imprez masowych oraz miejsca handlu art. monopolowymi pod kątem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Służby ponadnormatywne realizowane były w miesiącach maj – sierpień 2014r.

Oprócz przekazania środków na dodatkowe służby realizowane przez Komendę Powiatową Policji
w Lublińcu, Powiat Lubliniecki finansował lub współfinansował w roku 2014 następujące przedsięwzięcia
z zakresu bezpieczeństwa i porządku:

a) przekazano środki finansowe w wysokości 10.000 zł na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach celem zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu. Samochód został zakupiony w miesiącu listopadzie 2014 roku;

b) zlecono wykonanie Sztandaru Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu wraz
z osprzętem i wyposażeniem wynikającym z obowiązujących przepisów o łącznej wartości początkowej 7.380 zł. Uroczyste nadanie sztandaru odbyło się dnia 5 września 2014 roku;

c) zlecono wykonanie Sztandaru Zakładu Karnego w Lublińcu wraz z osprzętem i wyposażeniem wynikającym z obowiązujących przepisów o łącznej wartości początkowej 7.380 zł. Uroczyste nadanie sztandaru odbyło się dnia 4 listopada 2014 roku;

d) zlecono wykonanie ekspertyzy technicznej masztu antenowego znajdującego
się na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu, a następnie udzielono dotacji Komendzie na remont przedmiotowego masztu. Łączna wartość poniesionych kosztów związanych z przedsięwzięciem to 30.000 zł.

Dla podniesienia poziomu sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu lublinieckiego, w roku 2014 zostały zawarte liczne porozumienia, mające na celu udoskonalenie zasad przepływu informacji w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO). Porozumienia zostały zawarte z następującymi podmiotami i instytucjami:

a) Jednostka Wojskowa Komandosów w Lublińcu – w dniu 11 kwietnia 2014 roku;

b) TAURON Dystrybucja S.A. – w dniu 6 maja 2014 roku;

c) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Częstochowie – w dniu 11 czerwca 2014 roku;

d) Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu – w dniu 19 grudnia 2014 roku.

W ramach realizacji założeń programu „Razem Bezpieczniej” oraz „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego” Komisja Bezpieczeństwa
i Porządku, wraz z przedstawicielami powiatowych służb, inspekcji i straży realizowała następujące zadania:

a) przeprowadzono 18 sprawdzeń poprawności oznakowania dróg w rejonach szkół
i przedszkoli na terenie powiatu lublinieckiego;

b) cyklicznie – dwa razy w ciągu roku w systemie wiosna-jesień – były prowadzone kontrole nawierzchni oraz oznakowania, łącznie przekazano 26 informacji zarządcom dróg o stwierdzonych nieprawidłowościach;

c) w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” w 2014r. funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji
w Lublińcu przeprowadzili 34 spotkania z dziećmi ze szkół z terenu powiatu lublinieckiego;

d) realizując pozostałe zadania z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu uczestniczyli w:

- „Konkursie wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym”,

- „Biegu patrolowo-medycznym”,

- egzaminach na kartę rowerową,

- spotkaniach w Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Rusinowicach;

e) na terenie powiatu w roku 2014 realizowane były następujące programy profilaktyczne:

- „Bezpieczne dziecko”,

- „Z młodym kierującym po doświadczenie”,

- „Nie reagujesz - akceptujesz”,

- „Bezpieczna i przyjazna szkoła”,

- „Bezpieczna droga do szkoły”;

f) w ramach akcji „Bezpieczne Ferie 2014” oraz „Bezpieczne Wakacje 2014” przeprowadzono liczne kontrole ośrodków i obiektów zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. W kontrolach uczestniczyli przedstawiciele: Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu, Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublińcu oraz Wydziału Spraw Obywatelskich
i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lublińcu. Łącznie zrealizowano pięć kompleksowych kontroli;

g) funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu uczestniczyli
w 22 spotkaniach – szkoleniach z pedagogami szkolnymi oraz dyrektorami placówek oświatowych. Na tych spotkaniach omawiano zasady postępowania w czasie ujawniania czynów zabronionych
i przejawów demoralizacji.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku


Joachim Smyła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe