Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie nr SG.6620.1.2013 Starosty Raciborskiego

z dnia 13 stycznia 2015r.

w sprawie modernizacji ewidencji gruntów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne  (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.)

ogłaszam że dane zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów gminy Pietrowice Wielkie dla obrębów ewidencyjnych : Pietrowice Wielkie – karty mapy 1-12 oraz Cyprzanów karty mapy 1-8,  po wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 24 listopada 2014 r. do 12 grudnia 2014 r.

stały się danymi ewidencji gruntów.

W związku z powyższym:

1. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo - kartograficznym, może w terminie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszej informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, zgłaszać zarzuty do danych w nim zawartych.

2. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta Raciborski rozstrzygnie w drodze decyzji.

3. Dane ujawnione w operacie opisowo - kartograficznym, co do których zostaną zgłoszone zarzuty, nie są wiążące do czasu ostatecznego zakończenia postępowania.

4. Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w pkt 1 traktowane będą jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Starosta Raciborski


Ryszard Winiarski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe