Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 20/15 Wojewody Śląskiego

z dnia 19 stycznia 2015r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Radlinie w okręgu wyborczym nr 12

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 395 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951 i poz. 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, poz. 180 i poz. 1072), w związku z postanowieniem Sądu Okręgowego w Gliwicach Ośrodka Zamiejscowego w Rybniku z dnia 19 grudnia 2014 r. (sygn. akt II Ns 233/14) zarządza się, co następuje:

§ 1. W dniu 15 marca 2015r. przeprowadzone zostaną wybory ponowne do Rady Miejskiej w Radlinie w okręgu wyborczym nr 12, obejmującym 1 mandat, poprzez powtórzenie przeprowadzenia głosowania, z uwzględnieniem czynności wyborczych poprzedzających głosowanie.

§ 2. Czynności wyborcze realizowane będą zgodnie z Kalendarzem wyborczym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Z dniem podania do publicznej wiadomości niniejszego zarządzenia wygasa mandat radnego Pana Aleksandra Żmijewskiego wybranego z listy kandydatów na radnych nr 28 Komitetu Wyborczego Radlin Naszym Domem.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w formie obwieszczenia na obszarze działania Rady Miejskiej w Radlinie.

Wojewoda Śląski


Piotr Litwa


Załącznik do Zarządzenia Nr 20/15
Wojewody Śląskiego
z dnia 19 stycznia 2015 r.

KALENDARZ WYBORCZY
dla wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Radlinie

Termin wykonania
czynności wyborczej *)

Treść czynności wyborczej

do dnia 19 stycznia 2015 r.

- podanie do publicznej wiadomości i ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego zarządzenia Wojewody Śląskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Radlinie w okręgu wyborczym nr 12

do dnia 13 lutego 2015 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Burmistrza Radlina, informacji o okręgu wyborczym nr 12, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Radlinie dla wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Radlinie

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Burmistrza Radlina, informacji o numerze i granicach części obwodu głosowania nr 7 oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Radlinie, właściwej dla głosowania korespondencyjnego i głosowania za pośrednictwem pełnomocnika oraz o lokalu przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych

- zgłaszanie, przez uprawnione podmioty, które dokonały – w wyborach w dniu 16 listopada 2014 r. - rejestracji list kandydatów na radnego w okręgu nr 12, kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Radlinie

do dnia 22 lutego 2015 r.

- powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Radlinie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Radlinie

- sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Miasta Radlin

- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a

do dnia 23 lutego 2015 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Radlinie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi – w okręgu wyborczym nr 12

do dnia 6 marca 2015 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

w dniu 14 marca 2015 r.

- przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Radlinie spisu wyborców

w dniu 15 marca 2015 r.
godz. 700 –2100

- głosowanie

*) Zgodnie z art. 9 § 2 i § 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są wykonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe