Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/23/14 Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały dot. zwolnień w podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 594 ze zm./, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku poz. 849/

Rada Miejska w Koniecpolu
zmienia uchwałę Nr III/17/14 z dnia 11 grudnia 2014 roku
w ten sposób, że:

§ 1.

§ 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2. nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, na potrzeby działalności w zakresie upowszechniania kultury, turystyki i rekreacji oraz na potrzeby działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koniecpolu


Marek Ćwiek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe