Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta i Gminy Brzeszcze; Rady Miejskiej w Wilamowicach w przedmiocie wprowadzenia wspólnej numeracji porządkowej budynków na nieruchomościach położonych w Jawiszowicach w gminie Brzeszcze przylegających do ul. Armii Krajowej w Wilamowicach w gminie Wilamowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2, art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 47a ust.7 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity z dnia 8 października 2010r. Dz.U. Nr 193 poz. 1287 z późniejszymi zmianami)

w dniu 28 listopada 2014r. pomiędzy:

1. Gminą Brzeszcze z siedzibą w Brzeszczach, przy ul. Kościelnej 4, 32-620 Brzeszcze,

reprezentowaną przez :

Cecylię Ślusarczyk - Pełniącą Funkcję Burmistrza Brzeszcz

2. Gminą Wilamowice z siedzibą w Wilamowicach, przy ul. Rynek 1, 43-330 Wilamowice,

reprezentowaną przez :

Mariana Trelę - Burmistrza Wilamowic

zwanymi dalej Stronami zostało zawarte Porozumienie międzygminne o następującej treści:

§ 1.

Przedmiotem porozumienia jest wprowadzenie wspólnej numeracji porządkowej budynków na nieruchomościach położonych w Jawiszowicach w gminie Brzeszcze przylegających do ul. Armii Krajowej w Wilamowicach w gminie Wilamowice. Numeracja porządkowa budynków przylegających do ul. Armii Krajowej w Jawiszowicach obejmować będzie numery parzyste, natomiast numeracja porządkowa budynków przylegających do ul. Armii Krajowej w Wilamowicach obejmować będzie numery nieparzyste.

§ 2.

Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 3.

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 4.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


Pełniąca Funkcję Burmistrza Brzeszcz


Cecylia Ślusarczyk

Burmistrz Wilamowic


Marian Trela


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe