Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 6 Burmistrza Czechowic-Dziedzic; Starosty Bielskiego

z dnia 30 grudnia 2014r.

do Porozumienia zawartego w dniu 22 października 2002r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Czechowice-Dziedzice prowadzenia spraw należących do zakresu zadań i kompetencji Starosty Bielskiego realizującego zadania służby geodezyjnej i kartograficznej w powiecie bielskim

Tekst pierwotny

do Porozumienia zawartego w dniu 22 października 2002r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Czechowice-Dziedzice prowadzenia spraw należących do zakresu zadań i kompetencji Starosty Bielskiego realizującego zadania służby geodezyjnej i kartograficznej w powiecie bielskim, wraz z Aneksem nr 1 z dnia 20.09.2006r., Aneksem nr 2 z dnia 10.10.2008r., Aneksem nr 3 z dnia 29.12.2010r., Aneksem nr 4 z dnia 18.06.2013r. oraz Aneksem nr 5 z dnia 22.04.2014r.

zawarty pomiędzy:

Wicestarostą Bielskim – Grzegorzem Szetyńskim, jako stroną Powierzającą

a

Burmistrzem Miasta Czechowice-Dziedzice – Marianem Błachutem, jako Stroną Przyjmującą

o następującej treści:

§ 1.

Strony wprowadzają do porozumienia następujące zmiany:

1. w § 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie :

Strona Przyjmująca zobowiązuje się do przekazywania uzyskanych dochodów w wyniku realizowanych zadań, o których mowa wyżej, w terminach miesięcznych na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego Nr 60 1020 2528 0000 0302 0405 1298 do dnia 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni..

2. w § 4 pkt 7 otrzymuje brzmienie :

Strona Przyjmująca zobowiązuje się rozliczyć dotację oraz przekazać niewykorzystane środki lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem na rachunek Powiatu Bielskiego 77 1020 2528 0000 0502 0405 0894 w terminie do 15 stycznia następnego roku kalendarzowego..

§ 2.

Pozostała treść porozumienia nie ulega zmianie.

§ 3.

Aneks obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015r.

§ 4.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

Strona Powierzająca:                         Strona Przyjmująca:

Wicestarosta


Grzegorz Szetyński

Burmistrz


Marian Błachut

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe