Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 3/2015 Starosty Bielskiego

z dnia 14 stycznia 2015r.

w sprawie wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w powiecie bielskim w 2015 roku: w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach, w Rodzinnym Domu Dziecka w Janowicach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 196 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w 2015 roku:

1. w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 81 -
w wysokości 4 092,00 zł,

2. w Rodzinnym Domu Dziecka w Janowicach przy ul. Borowej 21 - w wysokości 2 279,00 zł.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

z up. Starosty
Wicestarosta


Grzegorz Szetyński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe