Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Postanowienie nr DKT-712-8/15 Komisarza Wyborczego w Katowicach

z dnia 16 stycznia 2015r.

w sprawie wygaśnięcia mandatów radnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 383 § 1 pkt 4, § 2a i § 4a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072)
Komisarz Wyborczy w Katowicach,

postanawia

1. stwierdzić wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miasta Mysłowice Pana Bernarda Rudolfa Pastuszka wybranego z listy kandydatów na radnych nr 25 KWW „My to My” w okręgu wyborczym nr 4 utworzonym dla wyboru Rady Miasta Mysłowice z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu.

2. stwierdzić wygaśnięcie mandatu radnego Rady Powiatu Raciborskiego Pana Łukasza Michała Winiarskiego wybranego z listy kandydatów na radnych nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym
nr 1 utworzonym dla wyboru Rady Powiatu Raciborskiego z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu.

3. stwierdzić wygaśnięcie mandatu radnego Sejmiku Województwa Śląskiego Pana Mirosława Stanisława Szemla wybranego z listy kandydatów na radnych nr 1 Komitet Wyborczy PSL w okręgu wyborczym
nr 1 utworzonym dla wyboru Sejmiku Województwa Śląskiego z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu.

4. postanowienie przekazać zainteresowanym, Wojewodzie Śląskiemu i przewodniczącym właściwych rad.

5. postanowienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowej Komisji Wyborczej.

6. postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komisarz Wyborczy w Katowicach


Barbara Suchowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe