Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/4/2/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia 19 stycznia 2015r.

w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. d, art. 61, art. 72 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 596 z późn. zm.), art. 211, 212, art. 214-222, art. 235-237, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.), art. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1115)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1. 1. Planuje się dochody budżetu Województwa w łącznej kwocie1 676 826 888 , w tym:

1) dochody bieżące w wysokości1 197 338 062 , z tego:

a) 1 400 000 zł z tytułu wpłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu,

b) 80 000 z tytułu opłat za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego,

c) 4 500 000 zł z tytułu opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji,

d) 2 600 000 zł wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

2) dochody majątkowe w wysokości479 488 826 .

2. Szczegółowy plan dochodów określa się w Tabelach I - IVa uchwały.

3. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2015 roku, w wysokości 471 000 , zgodnie z Tabelą IX uchwały.

§ 2. 1. Planuje się wydatki budżetu Województwa w łącznej kwocie1 864 172 268 , w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości1 018 983 928 , z tego:

a) 900 000 na Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii,

b) 461 887 na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu,

c) 82 000 na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych,

d) 2 600 000 zł wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

2) wydatki majątkowe w wysokości845 188 340 , z tego:

a) 500 000 na Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii,

b) 4 418 000 zł na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych.

2. Szczegółowy plan wydatków określa się w Tabelach IV - VIII uchwały.

§ 3. 1. Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie187 345 380 i zostanie on pokryty w całości przychodami pochodzącymi z kredytu.

2. Łączna kwota planowanych przychodów wynosi257 641 500 .

3. Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi70 296 120 .

4. Łączny limit zobowiązań z tytułu kredytów wynosi262 017 392 , w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 5 000 000 ,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa187 345 380 ,

3) spłatę części wcześniej zaciągniętych kredytów69 672 012 .

5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo do wysokości 8 100 000 .

6. Zobowiązuje się Zarząd Województwa Śląskiego do opracowania planu wykonawczego budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków oraz poszczególne jednostki budżetowe i komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

§ 4. W budżecie Województwa tworzy się rezerwy w łącznej wysokości8 000 000 , w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości3 900 000 ,

2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości
4 100 000 .

§ 5. 1. Ustala się plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej dla Województwa Śląskiego zamykający się po stronie dochodów i wydatków kwotą 66 952 896 , zgodnie z Tabelą IV uchwały.

2. Ustala się plan finansowy zadań realizowanych na podstawie umów/porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zamykający się po stronie

1) dochodów kwotą401 969 988 zł,

2) wydatków kwotą395 034 041 zł, zgodnie z Tabelą IVa uchwały.

3. Ustala się dotacje z budżetu własnego Województwa w wysokości 414 057 082 , zgodnie z Załącznikiem
nr 1 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków w wysokości:

1) dochody7 278 460 ,

2) wydatki7 278 460 , zgodnie z Załącznikiem nr 2
do uchwały.

§ 7. Przyjmuje się plan wpływów z tytułu opłat do Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 275 000 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 8. Ustala się limity wydatków na realizację programów i projektów finansowanych przy udziale środków unijnych i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 656 488 667 , zgodnie z Załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Województwa Śląskiego do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości
5 000 000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) udzielaniu poręczeń w 2015 roku dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej do wysokości 8 100 000 ,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Województwa.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego


Grzegorz Wolnik


Załącznik do Uchwały Nr V/4/2/2015
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 19 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe