Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr I/4/2015 Rady Gminy Hażlach

z dnia 21 stycznia 2015r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm) i art. 6n ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r. poz. 1399 z późn.zm) w związku z art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 197 z 2011r. poz. 1172 zpóżn.zm) Rada Gminy Hażlach

postanawia:

§ 1.

1. Określić wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, stanowiącej załącznik do uchwały

2. Ustalić, że deklarację o której mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w Urzędzie Gminy Hażlach ul. Główna 57 - pok. nr 5 Sekretariat w terminie 14 dni od zamieszkania lub nastapienia zmiany.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach

§ 3.

Traci moc uchwała Nr IX/79/2012 Rady Gminy Hażlach z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY


Bożena Bury


Załącznik do Uchwały Nr I/4/2015
Rady Gminy Hażlach
z dnia 21 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe