Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr I/8/2015 Rady Gminy Hażlach

z dnia 21 stycznia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr XII/87/2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn.zm.), art.212, art.258 ust.1, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.), na wniosek Wójta, Rada Gminy Hażlach

postanawia

§ 1.

1. Zmienić uchwałę Rady Gminy Hażlach nr XII/87/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie Uchwały Budżetowej na 2015 rok w ten sposób, że w § 4 w miejsce dotychczasowej treści wpisać treść następującą:

''§ 4.

1. W budżecie Gminy tworzy się rezerwyw wysokości260.000zł

1) celowąw wysokości59.545zł

na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego

2) ogólnąw wysokości200.455zł''

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY


Bożena Bury

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe