Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/14/2015 Rady Gminy Chybie

z dnia 20 stycznia 2015r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Chybie oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.)

Rada Gminy Chybie
uchwala:

§ 1. Określa się kryteria rekrutacji oraz odpowiadające im liczby punktów obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Chybie w sposób następujący:

1) rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko (kandydata) wykonują pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą - 40 punktów,

2) kontynuacja edukacji przedszkolnej w danym przedszkolu przez rodzeństwo kandydata ubiegającego się o przyjęcie do przedszkola - 30 punktów,

3) rodzina kandydata będąca pod opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chybiu, za wyjątkiem świadczeń jednorazowych - 20 punktów,

4) planowany czas pobytu kandydata w przedszkolu wykraczający ponad czas realizacji bezpłatnego nauczania:

a) w wymiarze 5 godzin - 10 punktów,

b) w wymiarze 4 godzin - 5 punktów.

§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w §1 pkt 1-4 są odpowiednio:

1) oświadczenie o zatrudnieniu/nauce lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego albo pozarolniczej działalności gospodarczej,

2) deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w danym przedszkolu,

3) oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej G.O.P.S. w Chybiu,

4) oświadczenie o planowanym czasie pobytu kandydata w przedszkolu,

złożone przez rodziców/samotnego rodzica/opiekuna/opiekunów prawnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący RG


Mirosław Wardas

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe