Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/34/2015 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 22 stycznia 2015r.

w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawki procentowej bonifikaty stosowanej przy sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 68 ust.1, 1a, 1b ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala co następuje:

§ 1. Prezydent Miasta może udzielić bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego dla najemców, którzy złożą wnioski o nabycie lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych w okresie od dnia 01 lutego 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., w wysokości 60%.

§ 2. Warunkiem przyznania bonifikaty, o której mowa w § 1, jest nie korzystanie w trakcie trwania stosunku najmu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z umorzeń zadłużenia z tytułu czynszu lub innych opłat związanych z korzystaniem z lokalu, wynikających z właściwych przepisów prawa miejscowego w tym zakresie, z zastrzeżeniem zdania następnego. Bonifikata będzie jednak przysługiwała najemcom, którzy dokonają w terminie poprzedzającym zawarcie umowy sprzedaży lokalu, zwrotu całości należności wskazanych powyżej, które zostały umorzone.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Gliwice


Marek Pszonak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe