Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/41/2015 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 22 stycznia 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego po południowej stronie autostrady A-4, w rejonie ul. Traktorzystów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice

po stwierdzeniu, że zmiana planu nie narusza ustaleń obowiązującego "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice"

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/423/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego po południowej stronie autostrady A-4, w rejonie ul. Traktorzystów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 3285) wprowadza się zmianę, zgodnie z którą § 8 ust. 2 pkt 3 lit. d otrzymuje brzmienie:

kąt nachylenia połaci dachowych budynków: od 0° do 35°,".

§ 2. Rozstrzygnięcie Rady Miasta Gliwice dotyczące sposobu rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu zmiany planu wyłożonego do publicznego wglądu stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gliwice


Marek Pszonak


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/41/2015
Rady Miasta Gliwice
z dnia 22 stycznia 2015 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.),

Rada Miasta Gliwice
rozstrzyga

o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego po południowej stronie autostrady A-4, w rejonie ul. Traktorzystów.

§ 1. Zgodnie z art. 17 pkt 14, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), została sporządzona poniższa lista uwag, których Prezydent Miasta po rozpatrzeniu nie uwzględnił i przekazana została Radzie Miasta Gliwice wraz z projektem zmiany planu.

§ 2. Działając zgodnie z art. 20, ust.1 ww. ustawy, Rada Miasta Gliwice po zapoznaniu się z zarządzeniem nr PM-128/2014 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego po południowej stronie autostrady A-4, w rejonie ul. Traktorzystów, po wyłożeniu do publicznego wglądu, nie uwzględnia uwag wymienionych w liście:

L.p.

Data wpływu
uwagi

Podmiot wnoszący uwagę

Treść uwagi

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga

Ustalenie projektu zmiany planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga

1

2

3

4

5

6

1.

18.11.2014

Osoba fizyczna

Podmiot składający uwagę wnosi o pozostawienie aktualnie obowiązującego zapisu o nachyleniu połaci dachowych w obowiązującym mpzp w zakresie 5o-35o, ponieważ zdaniem wnoszącego uwagę zmiana kąta spowoduje między innymi powstanie terminali i magazynów w sąsiedztwie jego domu, zmieni ład architektoniczny panujący na tym terenie.

Nieruchomości położone na terenach oznaczonych symbolami od 1 UP do 3 UP

Zmiana kąta nachylenia połaci dachowych budynków
z zakresu od 5o do 35o na zakres od 0o do 35o

2.

18.11.2014

Osoba fizyczna

Podmiot składający uwagę wnosi o pozostawienie aktualnie obowiązującego zapisu o nachyleniu połaci dachowych w obowiązującym mpzp, w zakresie 5o-35o, ponieważ zdaniem wnoszącego uwagę zmiana kąta nachylenia dachów spowoduje między innymi powstanie zabudowy produkcyjno-usługowej w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, wpłynie negatywnie na urbanistyczno-architektoniczny wygląd terenu.

Nieruchomości położone na terenach oznaczonych symbolami od 1 UP do 3 UP

Zmiana kąta nachylenia połaci dachowych budynków
z zakresu od 5o do 35o
na zakres od 0o do 35o

3.

20.11.2014

Osoba fizyczna

Podmiot składający uwagę wnosi o pozostawienie aktualnie obowiązującego zapisu o nachyleniu połaci dachowych w zakresie 5o-35o twierdząc, że wprowadzenie proponowanych zmian służy wybudowaniu kolejnej strefy ekonomicznej w niewielkiej odległości od jego domu.

Nieruchomości położone na terenach oznaczonych symbolami od 1 UP do 3 UP

Zmiana kąta nachylenia połaci dachowych budynków
z zakresu od 5o do 35o na zakres od 0o do 35o

4.

20.11.2014

Osoba fizyczna

Podmiot składający uwagę wnosi o pozostawienie aktualnie obowiązującego zapisu o nachyleniu połaci dachowych w zakresie 5o-35o twierdząc, że wprowadzenie proponowanych zmian służy wybudowaniu kolejnej strefy ekonomicznej w niewielkiej odległości od jej domu.

Nieruchomości położone na terenach oznaczonych symbolami od 1 UP do 3 UP

Zmiana kąta nachylenia połaci dachowych budynków
z zakresu od 5o do 35o na zakres od 0o do 35o

5.

24.11.2014

Osoba fizyczna

Podmiot składający uwagę wnosi o pozostawienie aktualnie obowiązującego zapisu o nachyleniu połaci dachowych w zakresie 5o-35o i sprzeciwia się realizacji planowanej inwestycji firmy Panattoni.

Nieruchomości położone na terenach oznaczonych symbolami od 1 UP do 3 UP

Zmiana kąta nachylenia połaci dachowych budynków
z zakresu od 5o do 35o na zakres od 0o do 35o

6.

03.12.2014

Osoba fizyczna

Podmiot składający uwagę wnosi o pozostawienie aktualnie obowiązującego zapisu o nachyleniu połaci dachowych w obowiązującym mpzp w zakresie 5o-35o, ponieważ zdaniem wnoszącego uwagę zmiana umożliwi budowę centrum logistycznego w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i zaburzy układ architektury przestrzennej na tym terenie.

Nieruchomości położone na terenach oznaczonych symbolami od 1 UP do 3 UP

Zmiana kąta nachylenia połaci dachowych budynków
z zakresu od 5o do 35o na zakres od 0o do 35o

7.

04.12.2014

Zarząd Osiedla Wilcze Gardło
Plac Jaśminu 2
44-152 Gliwice

Podmiot składający uwagę wnosi o pozostawienie aktualnie obowiązującego zapisu o nachyleniu połaci dachowych w obowiązującym mpzp w zakresie 5o-35o, ponieważ zdaniem wnoszącego uwagę obecny zapis (łącznie z zapisem o nakazie wprowadzenia na terenach UP 10 metrowego pasa zieleni izolacyjnej) uniemożliwia powstanie na tym terenie obiektów takich jak: hale przemysłowe, centra logistyczne, duże magazyny i jest korzystny dla mieszkańców osiedla Wilcze Gardło.

Nieruchomości położone na terenach oznaczonych symbolami od 1 UP do 3 UP

Zmiana kąta nachylenia połaci dachowych budynków
z zakresu od 5o do 35o na zakres od 0o do 35o

8.

05.12.2014

Osoba fizyczna

Podmiot składający uwagę wnosi o pozostawienie aktualnie obowiązującego zapisu o nachyleniu połaci dachowych w obowiązującym mpzp w zakresie 5o-35o, ponieważ zdaniem wnoszącego uwagę zapis ten ogranicza sposób zabudowy tego terenu do małych budynków usługowo-magazynowych, ponadto nowy zapis zakłóci ład przestrzenny i porządek urbanistyczny, spowoduje deformację krajobrazu naturalnego sąsiadującego z Cysterskim Parkiem Krajobrazowym, oraz przyczyni się do problemów z odprowadzaniem wód opadowych. Składający uwagę wnosi o sporządzenie analiz:

Nieruchomości położone na terenach oznaczonych symbolami od 1 UP do 3 UP

Zmiana kąta nachylenia połaci dachowych budynków
z zakresu od 5o do 35o na zakres od 0o do 35o

- oddziaływania na środowisko w zakresie zmiany nachylenia połaci dachowych,

- możliwości odprowadzania wód opadowych,

- wpływu możliwej do realizacji (po zmianie planu) maksymalnej zabudowy na krajobraz naturalny i trasy migracji zwierząt, na hałas, na poziom obciążenia ruchu średnio-dobowego oraz o przeprowadzenie szeroko zakrojonych konsultacji w tym zakresie.

9.

08.12.2014 (nadano 05.12.2014)

Osoba fizyczna

Podmiot składający uwagę wnosi o pozostawienie aktualnie obowiązującego zapisu o nachyleniu połaci dachowych w obowiązującym mpzp w zakresie 5o-35o, ponieważ zdaniem wnoszącego uwagę obecny zapis ogranicza sposób zabudowy tego terenu do małych budynków usługowo-magazynowych.
Składający uwagę wnosi o sporządzenie analizy wpływu na hałas możliwej do realizacji (po zmianie planu) maksymalnej zabudowy, a także o przeprowadzenie szeroko zakrojonych konsultacji w tym zakresie.

Nieruchomości położone na terenach oznaczonych symbolami od 1 UP do 3 UP

Zmiana kąta nachylenia połaci dachowych budynków
z zakresu od 5o do 35o na zakres od 0o do 35o

10.

28.10.2014

Uwaga z dyskusji publicznej

Składający uwagę wnioskują o pozostawienie aktualnie obowiązującego zapisu o nachyleniu połaci dachowych w zakresie 5o-35o.

Nieruchomości położone na terenach oznaczonych symbolami od 1 UP do 3 UP

Zmiana kąta nachylenia połaci dachowych budynków
z zakresu od 5o do 35o na zakres od 0o do 35o

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe