Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/25/15 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 22 stycznia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art.211 ust.1 i ust.2, art.212, art.214, art.218, art.220 ust.1, art.221 ust.1, art.235, ust.1, art.236 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), po wysłuchaniu opinii Komisji Rady Gminy, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/6/14 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2015 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w ust.1, o kwotę 901.839,00 zł, do wysokości 58.273.935,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 45.500,00 zł, do wysokości 55.214.797,00 zł,

2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 856.339,00 do wysokości 3.059.138,00 zł.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w ust.2 o kwotę 1.679.805,00 zł do wysokości 60.777.888,00 zł, zgodnie z złącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 35.000,00 zł, do wysokości 49.628.737,52 zł,

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.644.805,00 zł, do wysokości 11.149.150,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust.1 zwiększa się kwotę planowanego deficytu o kwotę 777.966,00 zł, do wysokości 2.503.953,00 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są pożyczki i kredyty w wysokości 2.503.953,00 zł.

4. W § 2 ust.2 zwiększa się plan przychodów Gminy Gorzyce na 2015 rok, o kwotę 777.966,00 zł do wysokości 6.743.953,00 zł, z tego: zwiększa się kwotę wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 777.966,00 zł do wysokości 1.283.953,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, o których mowa w § 2 ust 4, ustala się następująco:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, w kwocie 4.000.000,00zł.

2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy, oraz na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.460.000,00 zł,

6. W § 9, po pkt 6, dopisuje się pkt 7 w brzmieniu: "zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, w kwocie 4.000.000,00zł."

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do w/w uchwały: "Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na 2014 rok", o którym mowa w § ust.1, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Małek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/25/15
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/25/15
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/25/15
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 stycznia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/25/15
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 stycznia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/25/15
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 stycznia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe