Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/28/15 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 22 stycznia 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/383/14 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok oraz zasad poboru tego podatku od osób fizycznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 oraz art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 ze zm.), art. 5, art. 6 ust. 12 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLV/383/14 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok oraz zasad poboru tego podatku od osób fizycznych § 3 otrzymuje brzmienie: "Podatek od nieruchomości uiszcza się przelewem lub wpłaca gotówką na rachunek bankowy Gminy Gorzyce".

§ 2. Wykonanie uchwały i podanie jej treści do publicznej wiadomości, powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Małek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe