Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/22/2015 Rady Gminy Miedźna

z dnia 23 stycznia 2015r.

w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4, pkt. 9 lit. c i d oraz lit. i oraz pkt.10 i art. 51 ust. 1 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t. ze zm.) oraz art. 89, 94, 211, 212, 214, 217,218, 220, 221, 222, 236, 237, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t. ze zm.) i art. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim ( Dz.U.2014.301)

Rada Gminy Miedźna uchwala

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2015 w łącznej wysokości 49 629 419,35 zł, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 48 349 497,75 zł,

2. dochody majątkowe w wysokości 1 279 921,60 zł zgodnie z tabelą Nr 1,ujętą w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2015 w łącznej wysokości 48 756 570,55 zł,w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 45 465 645,50 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 3 290 925,05 zł zgodnie z tabelą Nr 2 ,ujętą w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 872 848,80 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,

§ 4. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 123 152,20 zł oraz rozchody budżetu gminy w wysokości 996 001,00 zł zgodnie z tabelą Nr 3,ujętą w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 1 500 000,00 zł,

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy Miedźna do zaciągania kredytów określonych w § 5.

§ 7. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji do kwoty 40 000,00 zł,

§ 8. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w roku 2015, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 40 000,00 zł,

§ 9. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 380 265,00 zł,

2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości - 101 000,00 zł,

3) celową na finansowanie urlopów dla poratowania zdrowia dla nauczycieli w wysokości 92 800,00 zł,

4) celową na odprawy emerytalne, rentowe, świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli oraz świadczenia przedemerytalne dla pracowników placówek obsługi w wysokości 92 000,00 zł,

5) celową na opracowanie dokumentacji w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej Góra-Miedźna w wysokości 20 000,00 zł,

§ 10. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2015, zgodnie z tabelą nr 4,ujętą w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją:

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 5, ujętą w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr 6, ujętą w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

3. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 7,ujętą w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się zestawienie wydatków sołectw Gminy Miedźna, zgodnie z tabelą nr 8, ujętą w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się zestawienie wydatków funduszu sołeckiego, zgodnie z tabelą nr 9, ujętą w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1,ujętym w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się dochody z opłat zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 320 000,00 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 290 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 30 000,00 zł.

§ 16. Ustala się dochody z tytułu opłat, o których mowa w art. 272 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska w wysokości 35 000,00 zł oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie w wysokości 35 000,00 zł,

§ 17. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 002 451,00 zł wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie w wysokości 2 002 451,00 zł,

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących: w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach rozdziału wydatków, w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki organizacyjnej w granicach rozdziału wydatków, w obrębie grupy wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w granicach rozdziału wydatków, w obrębie grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych w granicach rozdziału wydatków,

3. lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

§ 19. Upoważnia się Wójta Gminy i Kierowników jednostek organizacyjnych do zarachowywania wpłat z tytułu rozliczeń wydatków dotyczących danego roku budżetowego na zmniejszenie wydatków.

§ 20. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna


Stanisław Lubański


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/22/2015
Rady Gminy Miedźna
z dnia 23 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela Nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/22/2015
Rady Gminy Miedźna
z dnia 23 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/22/2015
Rady Gminy Miedźna
z dnia 23 stycznia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela Nr 3 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2015


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/22/2015
Rady Gminy Miedźna
z dnia 23 stycznia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela Nr 4 WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/22/2015
Rady Gminy Miedźna
z dnia 23 stycznia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Tabeka Nr 5 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNNYCH ZLECONYCH GMINIE ODR ĘBNYMI USTAWAMI NA ROK 2015


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/22/2015
Rady Gminy Miedźna
z dnia 23 stycznia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Tabela Nr 6 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2015


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/22/2015
Rady Gminy Miedźna
z dnia 23 stycznia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Tabela Nr 7 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2015


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/22/2015
Rady Gminy Miedźna
z dnia 23 stycznia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Tabela Nr 8 ZESTAWIENIE WYDATKÓW SOŁECTW GMINIE NA ROK 2015


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/22/2015
Rady Gminy Miedźna
z dnia 23 stycznia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Tabela Nr 9 ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SZOŁECKIEGO GMINY NA ROK 2015


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/22/2015
Rady Gminy Miedźna
z dnia 23 stycznia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe