Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/28/15 Rady Miasta Zabrze

z dnia 19 stycznia 2015r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Miasta Zabrze

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

uchwala się,
co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe warunki udzielania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Miasta Zabrze, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Szczegółowe warunki udzielania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Miasta Zabrze mają zastosowanie
od dnia 1 września 2014 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze


Marian Czochara


Załącznik do Uchwały Nr IV/28/15
Rady Miasta Zabrze
z dnia 19 stycznia 2015 r.

Szczegółowe warunki udzielania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych
na terenie Miasta Zabrze

§ 1. Stypendium mogą otrzymywać wybitnie uzdolnieni uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, którzy:

1) są mieszkańcami Miasta Zabrze;

2) wykazują i dokumentują osiągnięcia w dziedzinie nauki, o których mowa w §2 w minionym roku szkolnym.

§ 2. Za osiągnięcia w dziedzinie nauki uznaje się następujące sukcesy uczniów z podziałem na typy szkół:

1) gimnazjum:

a) uczestnik, laureat, finalista konkursów, turniejów, olimpiad międzynarodowych;

b) uczestnik, laureat, finalista konkursów, turniejów, olimpiad ogólnopolskich, których wykazy znajdują się
na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej;

c) laureat, finalista konkursów, turniejów, olimpiad wojewódzkich, których wykazy znajdują się na stronie internetowej Śląskiego Kuratora Oświaty;

2) szkoły ponadgimnazjalne:

a) uczestnik, laureat, finalista konkursów, turniejów, olimpiad międzynarodowych;

b) uczestnik, laureat, finalista konkursów, turniejów, olimpiad ogólnopolskich, których wykazy znajdują się
na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej;

c) laureat, finalista konkursów, turniejów, olimpiad wojewódzkich, których wykazy znajdują się na stronie internetowej Śląskiego Kuratora Oświaty.

§ 3. Wnioski o przyznanie stypendiów dla uczniów mogą zgłaszać:

1) dyrektor lub nauczyciel szkoły;

2) rodzic lub opiekun prawny ucznia;

3) pełnoletni uczeń.

§ 4. Do wniosku o przyznanie stypendium dla ucznia należy dołączyć:

1) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia w dziedzinie nauki, o których mowa w §2;

2) opinię rady pedagogicznej;

3) oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o zamieszkaniu dziecka na terenie Miasta Zabrze;

4) oświadczenie pełnoletniego ucznia o zamieszkaniu na terenie Miasta Zabrze;

5) oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka oraz rodzica lub opiekuna prawnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;

6) oświadczenie pełnoletniego ucznia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;

7) oświadczenie pełnoletniego ucznia o niekaralności, zgodnie z ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

§ 5. Wniosek o przyznanie stypendium należy składać do Urzędu Miejskiego w Zabrzu do dnia 10 września każdego roku. Wnioski złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. W roku szkolnym 2014/2015 wnioski będą przyjmowane w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie uchwały.

§ 6. Wnioski o udzielenie stypendium rozpatruje Stypendialna Komisja Rekomendacyjna, zwana dalej Komisją, w skład której wchodzą:

1) Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze;

2) Przewodniczący Rady Miasta Zabrze;

3) Przewodniczący komisji właściwej do spraw oświaty i wychowania Rady Miasta Zabrze;

4) Naczelnik wydziału właściwego do spraw oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu;

5) Zastępca Naczelnika wydziału właściwego do spraw oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

§ 7. Stypendium przyznaje Prezydent Miasta Zabrze.

§ 8. Do zadań Komisji należy ocena formalna i merytoryczna wniosków oraz przedstawienie Prezydentowi Miasta Zabrze kandydatów do uzyskania stypendiów.

§ 9. Regulamin prac Komisji określi Prezydent Miasta Zabrze w drodze zarządzenia.

§ 10. O ostatecznej liczbie przyznanych w danym roku stypendiów dla uczniów decyduje Prezydent Miasta Zabrze w ramach środków finansowych przyznanych na ten cel w budżecie Miasta Zabrze.

§ 11. Wysokość stypendium dla uczniów gimnazjum wynosi 300 miesięcznie, a dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych wynosi 400 miesięcznie.

§ 12. Stypendium wypłacane jest co miesiąc, przez okres dziesięciu miesięcy.

§ 13. Stypendium przyznawane jest raz w roku.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe