Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Gliwice; Starosty Gliwickiego

z dnia 14 stycznia 2015r.

z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Gliwice i Powiatu Gliwickiego w 2014 roku

Tekst pierwotny

Wspólna Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Gliwice i Powiatu Gliwickiego działała na podstawie zapisów art. 38 a ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Gliwice a Starostą Gliwickim z dnia 11.12.2001 r.

W 2014 r. komisja pracowała w składzie:

1. Przewodniczący:

- Prezydent Miasta Gliwice - Zygmunt Frankiewicz

- Starosta Gliwicki - Michał Nieszporek

2. Członkowie:

- Radny Rady Miejskiej - Zbigniew Grzyb

- Radny Rady Powiatu - Tadeusz Mamok

- Osoba powołana przez Prezydenta Miasta - Tomasz Wójcik

- Osoba powołana przez Prezydenta Miasta - Aleksandra Adamska

- Osoba powołana przez Starostę Gliwickiego - Stanisław Korczyk

- Przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji - Mariusz Luszawski

- Przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji - Jacek Szolc

- Przedstawiciel Prokuratury Rejonowej Gliwice-Zachód - Damian Sztachelek

- Przedstawiciel Prokuratury Rejonowej Gliwice-Wschód - Tadeusz Żymełka

3. Członkowie z głosem doradczym:

- Zastępca Komendanta Miejskiego PSP - Marian Matejczyk

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach - Zbigniew Bożek

- Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach - Elżbieta Tomaszewska

Koszty działania komisji pokrywane były w równych częściach przez Miasto Gliwice i Powiat Gliwicki, ze środków budżetowych, zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu Prezydenta Miasta Gliwice i Starosty Gliwickiego.

Obsługę administracyjno-biurową komisji prowadziło Centrum Ratownictwa Gliwice.

W 2014 r. przeprowadzono 2 posiedzenia komisji w dniach 27 stycznia oraz 3 listopada. W trakcie posiedzeń komisja realizowała swoje zadania ustawowe, w tym między innymi:

1) przyjęła program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla miasta Gliwice na lata 2014-2017 pn. "Bezpieczne Gliwice",

2) opiniowała okresowe sprawozdania z działalności Komendy Miejskiej Policji, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Centrum Ratownictwa Gliwice, Prokuratury Rejonowej Gliwice-Wschód, Prokuratury Rejonowej Gliwice-Zachód, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii,

3) oceniała podejmowane przygotowania oraz stan utrzymania dróg i ulic na terenie miasta i powiatu gliwickiego, w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników dróg w okresie zimowym,

4) dokonała oceny działań prowadzonych przez Komendę Miejską Policji i Straż Miejską w Gliwicach w ramach akcji "Bezpieczne Ferie", obejmujących realizację zadań tych służb związanych m.in. z zapewnieniem właściwego stanu technicznego autokarów przeznaczonych do przewozu dzieci, przeprowadzone akcje prewencyjne w miejscach masowej rozrywki, współpracę służb w zakresie kontroli miejsc półkolonii i zimowisk a także przedsięwzięcia profilaktyczno-informacyjne prowadzone na terenie szkół podstawowych,

5) dokonała podsumowania akcji "Bezpieczne Wakacje" prowadzonej w okresie letnim, obejmującą swoim zakresem m.in. kontrole zbiorników wodnych i dzikich kąpielisk, kontrole miejsc i punktów sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych pod kątem dostępu do tych artykułów osób małoletnich a także działania operacyjno-prewencyjne w rejonach dworców kolejowych i autobusowych,

6) oceniała działalność edukacyjno-informacyjną prowadzoną w środowiskach dzieci i młodzieży w zakresie kształtowania właściwych postaw i zachowań,

7) zapoznała się z wynikami działań kontrolno-rozpoznawczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na terenie miasta Gliwice i powiatu gliwickiego w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przez placówki użyteczności publicznej,

8) oceniała stan sanitarno-epidemiologiczny oraz stan bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie miasta i powiatu gliwickiego,

9) zapoznała się ze stanem bezpieczeństwa na drogach miasta i powiatu gliwickiego
w kontekście zaistniałych wypadków i kolizji drogowych oraz z przedsięwzięciami podejmowanymi w zakresie działań na rzecz poprawy organizacji ruchu drogowego a także właściwego utrzymania nawierzchni szlaków komunikacyjnych,

10) przyjęła informację dotyczącą działalności edukacyjno-informacyjnej prowadzonej przez Policję i Państwową Straż Pożarną, w zakresie kształtowania właściwych postaw i zachowań w środowisku dzieci i młodzieży,

11) dokonała oceny możliwości i stanu zabezpieczenia osób bezdomnych, samotnych oraz w wieku starczym w warunkach trudnej zimy.

Starosta Gliwicki


Waldemar Dombek

Prezydent Miasta Gliwice


Zygmunt Frankiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe