Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/22/2015 Rady Gminy Chybie

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) i art. 6j ust.2a oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a, ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 poz. 1399 ze zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 poz. 87),

Rada Gminy Chybie
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 8 zł miesięcznie od osoby jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, przy czym stawka ta wynosi 7 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej w budynku wielomieszkaniowym położonym na obszarze oznaczonym zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jako "tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej" oraz "tereny zabudowy usługowej".

§ 2. Ustala się stawkę wyższą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 20 zł miesięcznie od osoby jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

§ 3. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 zł dla trzeciej i każdej kolejnej osoby niepełnoletniego członka rodziny, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2015 r.

Przewodniczący RG


Mirosław Wardas

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe