Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/14/15 Rady Gminy Gilowice

z dnia 26 stycznia 2015r.

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego,podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm./, art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2014r. poz. 849/, art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku o rolnym /Dz. U. z 2013r. poz. 1381 ze zm./, art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym /Dz. U. z 2013r. poz. 465/ - Rada Gminy Gilowice

uchwala, co następuje :

§ 1.

Zarządza pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w sołectwie Rychwałd w drodze inkasa.

§ 2.

Wyznacza inkasenta do poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w sołectwie Rychwałd, którym jest Pan Bolesław Rodak - sołtys wsi Rychwałd.

§ 3.

Określa wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5% pobranych i wpłaconych podatków.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XV/63/07 Rady Gminy Gilowice z dnia 5 listopada 2007r. w sprawie określenia inkasentów do poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gilowice.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w miejscach publicznych na tablicach ogłoszeń w sołectwach wchodzących w skład gminy.

Przewodniczący Rady


Ireneusz Jędrysek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe