Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 25/IV/2015 Rady Miejskiej w Kaletach

z dnia 22 stycznia 2015r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.),

Rada Miejska w Kaletach
uchwala:

§ 1.

Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kalety i jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie, pomocy de minimis w rybołówstwie, w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie, pomoc de minimis w rybołówstwie, oraz wskazuje się organy uprawnione do udzielania tych ulg.

§ 2.

1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Kalety i jej jednostkom podległym, na wniosek zobowiązanego, mogą być umarzane albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

2. Umorzenie należności głównej skutkuje umorzeniem odsetek.

3. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu odsetki.

4. Umorzenie części należności może nastąpić po uregulowaniu pozostałej kwoty.

5. Umorzenie zaległości w przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego zobowiązane są inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umorzenia zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.

6. Ustala się następujące zasady rozkładania na raty i odraczania terminu spłaty należności, przy uwzględnieniu możliwości płatniczych dłużnika oraz uzasadnionego interesu publicznego:

1) rozłożenie spłaty należności na raty może nastąpić na maksymalnie 24 rat miesięcznych;

2) odroczenia terminu spłaty należności można udzielić maksymalnie o rok;

3) od należności, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę, za okres od dnia przyznania ulgi do upływu terminów zapłaty określonych przez organ przyznający ulgę;

4) jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości którejkolwiek z rat ustalonych przez organ przyznający ulgę, pozostała do spłaty wierzytelność staje się natychmiast wymagalna wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę, liczonymi od pierwotnego terminu zapłaty.

§ 3.

1. Organ, na wniosek zobowiązanego prowadzącego działalność gospodarczą, może udzielać określonych w § 2 ust. 1 ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kalety i jej jednostkom podległym, które:

1) nie stanowią pomocy publicznej;

2) stanowią pomoc de minimis - zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L nr 352/1 z 24.12.2013 r.);

3) stanowią pomoc de minimis w rolnictwie - zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L nr 352/9 z 24.12.2013 r.);

4) stanowią pomoc de minimis w rybołówstwie - zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L nr 193 z 25.07.2007 r.).

2. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:

1) wypełnionego formularza stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.);

2) oświadczenia lub zaświadczeń o pomocy de minimis, jaką otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

3. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:

1) wypełnionego formularza, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810);

2) odpowiednio dla:

a) rolnictwa - wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w ciągu danego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

b) rybołówstwa - wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w okresie trzech lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

§ 4.

Przepisy § 2 - § 3 stosuje się odpowiednio do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat odsetek od należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kalety i jej jednostkom podległym oraz do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat innych należności ubocznych.

§ 5.

Przepisów § 2 - § 3 nie stosuje się do należności, których umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty regulują odrębne przepisy.

§ 6.

1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Kalety i jej jednostkom podległym, mogą być umorzone w całości z urzędu, jeżeli:

1) osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6000 zł, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

2) osoba prawna została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowią- zanych.

3. W przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 5, jeśli wśród zobowiązanych są osoby prowadzące dzia- łalność gospodarczą, zastosowanie znajdują odpowiednio przepisy § 3 ust. 1 - ust. 3.

4. Przepisy ust. 1 - ust. 3 stosuje się odpowiednio do umarzania z urzędu odsetek od należności pienięż- nych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kalety i jej jednostkom podległym oraz do umarzania z urzędu spłat innych należności ubocznych.

§ 7.

1. Do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności przypadających Gminie Kalety, o których mowa w niniejszej uchwale uprawniony jest:

1) Burmistrz Miasta Kalety, jeżeli kwota należności nie przekracza jednorazowo 20.000 zł;

2) Burmistrz Miasta Kalety, po zasięgnięciu opinii komisji właściwej do spraw budżetu Rady Miejskiej w Kaletach, jeżeli kwota należności wynosi od 20.001 zł do 50.000 zł;

3) Burmistrz Miasta Kalety po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej, jeżeli kwota należności przekracza 50.000 zł.

2. Do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności przypadających jednostkom organizacyjnym Gminy Kalety, o których mowa w niniejszej uchwale, uprawniony jest kierownik jednostki, jeżeli kwota należności nie przekracza jednorazowo 5.000 zł.

3. Przez kwotę należności, o której mowa w ust. 1 i 2, rozumie się należność główną wraz z odsetkami ustawowymi, a w przypadku zastrzeżenia odsetek umownych, należność główną wraz z odsetkami umownymi, ustalanymi na dzień przyznania ulgi.

4. Kwoty należności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji.

§ 8.

1. Umarzanie należności o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Kalety i jej jednostkom podległym z tytułu realizacji zadań własnych, następuje w formie umowy (ugody), a w przypadku stosowania ulgi z urzędu, określonej w § 6 ust. 1 pkt 1 - 4 - jednostronnego oświadczenia woli wierzyciela;

2. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty należności o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Kalety i jej jednostkom podległym następuje w formie porozumienia.

§ 9.

1. Kierownik jednostki organizacyjnej zobowiązany jest do przedłożenia Burmistrzowi Miasta Kalety rocznego sprawozdania z udzielonych w trybie niniejszej uchwały ulg - w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego po zakończeniu roku budżetowego.

2. Burmistrz Miasta Kalety zobowiązany jest do przedłożenia Radzie Miejskiej rocznego sprawozdania z udzielonych w trybie niniejszej uchwały ulg - w terminie przewidzianym do złożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kalety.

§ 11.

Traci moc uchwała Nr 325/XLV/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 5 października 2010 roku w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilny oraz wskazanie organów do tego uprawnionych.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Eugeniusz Ptak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe