Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/26/15 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 22 stycznia 2015r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Orzesze dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli oraz dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Orzesze oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Tekst pierwotny

Na podstawie art.90 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn.zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Orzesze

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Orzesze dla szkół niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli oraz dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Orzesze, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie - należy rozumieć przez to ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, z póź. zm.);

2) uchwale - należy rozumieć niniejszą uchwałę;

3) szkole - należy przez to rozumieć szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzoną przez osobę prawną lub fizyczną;

4) przedszkolu - należy przez to rozumieć niepubliczne przedszkole;

5) innej formie wychowania przedszkolnego - należy przez to rozumieć prowadzoną przez osobę prawną lub fizyczną niepubliczną inną formą wychowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art.14a ust.7 ustawy;

6) uczniu niepełnosprawnym - należy przez to rozumieć ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71 b ust.3 ustawy;

7) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka oraz dziecko posiadające opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju, o której mowa w art.71 b ust.3 i 3a ustawy;

8) podmiocie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną prowadzącą niepubliczne przedszkole, niepubliczną szkołę o uprawnieniach szkoły publicznej oraz inną formę wychowania przedszkolnego wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Miasta Orzesze;

9) dotującym - należy przez to rozumieć Miasto Orzesze;

10) wniosku - należy przez to rozumieć wniosek o udzielenie dotacji;

11) kosztach kwalifikowanych - należy przez to rozumieć wydatki bieżące placówki, przedszkola, szkoły wymienionych w art.90 ust.3d ustawy, przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.

§ 3. 1. Z budżetu Miasta Orzesze udzielana jest dotacja w wielkości określonej w art.90 ust. 1a, 2a - 3a ustawy oraz w niniejszej uchwale dla następujących przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych:

1) dla niepublicznych przedszkoli - na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie miasta wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach miejskich w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie, jaką przewidziano na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymanej przez Miasto w danym roku budżetowym. Jeżeli do przedszkola uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem Miasta Orzesze, koszty udzielonej dotacji - w wysokości określonej zgodnie z przepisami ustawy - pokrywa gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń;

2) dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.14a ust.7 ustawy - na każdego ucznia w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w miejskim przedszkolu, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie, jaką przewidziano na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymanej przez Miasto w danym roku budżetowym. Jeżeli do niepublicznej formy wychowania przedszkolnego uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem Miasta Orzesze, koszty udzielanej dotacji - w wysokości określonej zgodnie z przepisami ustawy - pokrywa gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń;

3) dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny, na każdego ucznia w kwocie takiej, jaką przewidziano na ucznia danego typu rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymanej przez Miasto w danym roku budżetowym;

4) dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół podstawowych, które zgodnie z art.71 b ust.2a ustawy prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w kwocie takiej, jaką przewidziano na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymanej przez Miasto w danym roku budżetowym.

2. Wyliczenia kwoty dotacji, o której mowa powyżej na ucznia/ wychowanka placówki, przedszkola lub szkoły uprawnionej do otrzymywania dotacji dokonuje dotujący.

§ 4. 1. Podmiot prowadzący szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego zobowiązany jest do informowania dotującego o aktualnej liczbie uczniów/ wychowanków według stanu na ostatni dzień każdego miesiąca zgodnie z ewidencją prowadzoną w tych placówkach (wzór informacji - załącznik nr 1 do niniejszej uchwały).

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 jest zobowiązany ponadto do bieżącego informowania organu dotującego o liczbie wychowanków niebędących mieszkańcami Miasta Orzesze:

1) w treści wniosku o udzielenie dotacji;

2) w terminie 10 dni od powziętej informacji o zmianie liczby wychowanków w trakcie roku budżetowego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały).

§ 5. 1. Podmiot występujący o dotację składa wniosek o udzielenie dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji, do dotującego za pośrednictwem Miejskiego Zespołu Oświaty w Orzeszu, który odpowiada za ocenę prawidłowości treści złożonego wniosku.

2. Miejski Zespół Oświaty w Orzeszu na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1 ustala wielkość przewidywanych wydatków w następnym roku budżetowym i przekłada Skarbnikowi Miasta w terminie do 15 października informację do projektu budżetu.

3. Dotacja, o której mowa w § 3 jest przekazywana miesięcznie z rachunku Miasta na wyodrębniony na ten cel rachunek bankowy szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

4. O zmianie numeru rachunku bankowego szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wskazanego we wniosku o udzielenie dotacji, podmiot prowadzący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ dotujący.

5. Dotacja, o której mowa w ust. 3 będzie korygowana o:

1) nadpłaty - wynikające z pobrania nadmiernej wysokości dotacji w miesiącu poprzednim, stwierdzonej na podstawie przedłożonego rozliczenia dotacji;

2) niedopłaty - wynikające z otrzymania niepełnej wysokości dotacji w miesiącu poprzednim, stwierdzonej na podstawie przedłożonego rozliczenia dotacji.

§ 6. 1. Dotacja udzielona z budżetu Miasta winna być przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadań szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej w danym roku budżetowym. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących, zgodnie z art.90 ust.3d ustawy.

2. Dotacja nie wykorzystana w danym roku budżetowym podlega zwrotowi do budżetu Miasta do dnia 15 stycznia roku następującego po roku budżetowym.

3. Dokumenty finansowe, stanowiące podstawę do rozliczenia otrzymanych dotacji winny zawierać klauzulę "Sfinansowano z dotacji Miasta Orzesze w kwocie...".

4. Podmiot dotowany zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji księgowej w stopniu umożliwiającym ustalenie wykorzystania dotacji, która może być przeznaczona wyłącznie na wydatki bieżące, z zastrzeżeniem przepisów ustawy o rachunkowości.

5. Informacja o rzeczywistej liczbie wychowanków podawana jest na podstawie dziennika zajęć dokumentującego przebieg działalności wychowawczo - dydaktycznej, według stanu na ostatni dzień każdego miesiąca.

6. Podmiot dotowany zobowiązany jest do przechowywania dokumentów wymienionych w ust.3 i 4 przez okres minimum 5 lat od zakończenia danego roku budżetowego.

7. Podmiot zobowiązany jest do przedstawiania dotującemu kwartalnego rozliczenia otrzymanej dotacji, w terminie 5 dni po upływie każdego kwartału, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

8. W rozliczeniu za miesiąc grudzień składanym w terminie do 15 grudnia podaje się faktyczną liczbę wychowanków na dzień 10 grudnia.

9. Rozliczenie roczne sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. Zatwierdzenie rozliczenia rocznego wykorzystania dotacji, o której mowa w § 3 następuje w terminie 30 dni po otrzymaniu ostatniej części dotacji, nie później niż do 15 stycznia następnego roku budżetowego.

10. Do rozliczenia wykorzystanej dotacji, o której mowa w ust.9 podmiot zobowiązany jest sporządzić, na podstawie wyodrębnionej ewidencji księgowej, zestawienie wydatków finansowanych z dotacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

11. Rozliczenie wykorzystania dotacji winno być przedłożone Miejskiemu Zespołowi Oświaty w Orzeszu, który ponosi odpowiedzialność za:

1) przekazanie lub udzielenie dotacji z naruszeniem trybu udzielania i rozliczania dotacji określonych niniejszą uchwałą;

2) zatwierdzenie rozliczenia dotacji;

3) ustalenie kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu.

12. W przypadku zakończenia prowadzenia działalności przez dotowaną placówkę w trakcie trwania roku budżetowego, dotowana placówka zobowiązana jest przedłożyć rozliczenie wykorzystania dotacji oraz zwrócić niewykorzystane, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości środki z dotacji udzielonej z budżetu Miasta, w terminie 15 dni od zakończenia działalności.


13. Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu Miasta nalicza się począwszy od dnia:

1) następującego po dniu stwierdzenia nienależnego pobrania dotacji lub pobrania dotacji w nadmiernej wysokości;

2) przekazania z budżetu Miasta dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 7. 1. Miejski Zespół Oświaty w Orzeszu kontroluje prawidłowość wykorzystania udzielanych dotacji.

2. Kontroli podlega:

1) zgodność liczby uczniów/wychowanków wykazanych w informacji miesięcznej ze stanem faktycznym;

2) prawidłowość wykorzystania przyznanej dotacji;

3) zgodność złożonego rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji dokumentacją przebiegu działalności wychowawczo - dydaktycznej i dokumentacją finansowo- księgową.

3. Jeżeli w wyniku kontroli stwierdzone zostanie, że dotacja została:

1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem;

2) pobrana nienależnie;

3) pobrana w nadmiernej wysokości;

- to podlega ona zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

4. Kontrolujący, na podstawie wydanego przez Burmistrza Miasta Orzesze upoważnienia mają prawo wstępu do szkół i placówek kontrolowanych oraz do wglądu prowadzonej dokumentacji i innych materiałów związanych z przedmiotem kontroli, w tym zawartych na elektronicznych nośnikach informacji, jak również żądania wykonania z nich odpisów, wyciągów lub wydruków.

5. Kontrolowany potwierdza zgodność odpisów, wyciągów, zestawień, obliczeń i wydruków, a także udziela informacji i wyjaśnień.

6. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kontrolujący, a drugi kontrolowany.

7. Protokół kontroli zawiera:

1) pełną nazwę i adres kontrolowanego, nazwę i adres jego organu prowadzącego oraz imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego;

2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

3) imiona i nazwiska kontrolujących;

4) określenie przedmiotu kontroli i okres objęty kontrolą;

5) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem zakresu i skutków tych nieprawidłowości;

6) wykaz załączników do protokołu;

7) informację o prawie zgłaszania przez kontrolowanego zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu;

8) datę i miejsce podpisania protokołu.

8. Protokół podpisuje kontrolujący i kontrolowany. Każda strona protokołu jest parafowana przez podpisujących protokół.

9. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

10. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 9, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w razie stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.

11. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje protokół w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego.

12. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień kontrolujący czyni o tym odpowiednią adnotację w protokole.

13. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

14. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dyrektor Miejskiego Zespołu Oświaty w Orzeszu informuje Burmistrza Miasta Orzesze o dokonanych ustaleniach.

15. Miejski Zespół Oświaty w Orzeszu przygotowuje treść zaleceń pokontrolnych w terminie 14 dni od dnia podpisania lub odmowy podpisania protokołu kontroli. Zalecenia pokontrolne parafuje dyrektor Miejskiego Zespołu Oświaty w Orzeszu i przedkłada do podpisu Burmistrzowi.

16. Odpowiedzi na zalecenia pokontrolne udziela podmiot kontrolowany w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 9. Tracą moc:

1) uchwała nr XLIV/396/10 Rady Miejskiej Orzesze z dn. 26.08.2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Orzesze dla niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zasad kontroli prawidłowości ich wykorzystania;

2) uchwała nr XVV/405/10 Rady Miejskiej Orzesze z dn. 23.09.2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/396/10 Rady Miejskiej Orzesza z dn. 26.08.2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Orzesze dla niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zasad kontroli prawidłowości ich wykorzystania

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Jan Mach

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe