Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/29/15 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 22 stycznia 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/74/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.),

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. W treści Uchwały Nr VIII/74/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 152, poz. 2835 z dnia 18 lipca 2011 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 2 ust. 3 po pkt g kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt h w brzmieniu:

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Pszczynie."

2) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Burmistrz Pszczyny zaprasza do pracy w Zespole również przedstawicieli innych podmiotów, których celem działania jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie."

3) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

Burmistrz Pszczyny może powołać członka Zespołu przed upływem kadencji na wniosek przewodniczącego Zespołu w uzasadnionych przypadkach."

4) § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący zespołu, a gdy jest to niemożliwe zastępca przewodniczącego lub sekretarz określając termin, miejsce oraz cel posiedzenia, o czym powiadamia na piśmie pozostałych członków Zespołu, nie później niż na trzy dni przed terminem posiedzenia. Członkowie Zespołu zobowiązani są do poinformowania o swojej obecności na posiedzeniu Zespołu."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Uzasadnienie

Możliwość podjęcia niniejszej uchwały wynika z treści art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.), który stanowi, iż rada gminy określi w drodze uchwały tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Obecnie zachodzi konieczność częściowego zmodyfikowania zasad funkcjonowania Zespołu, tak aby zapewnić jego prawidłowe i nieprzerwane działanie.

Projekt uchwały w okresie od 31.12.2014 r. do 08.01.2015 r., jako akt prawa miejscowego, objęty został konsultacjami społecznymi, zgodnie z treścią Uchwały Nr XXXV/439/13 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 5446). We wskazanym okresie nie wpłynęły żadne opinie i uwagi dotyczące przedłożonego do konsultacji projektu uchwały.

Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe