Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/31/15 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 22 stycznia 2015r.

w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, pkt 12, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3, ust. 3a i ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z późn. zm.) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Pozbawia się statusu pomnika przyrody 2 sztuki dębów szypułkowych o nr 102 oraz 46 rosnących w Alei Dębowej, wzdłuż drogi gminnej - ul. Łowiecka w Pszczynie, na działkach nr 1041/86, 398/5, stanowiących własność gminy Pszczyna.

2. Pozbawienie statusu pomnika przyrody egzemplarzy nr 102 oraz 46 następuje z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa publicznego dla użytkowników drogi.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Uzasadnienie

Aleja Dębowa uznana została za pomnik przyrody Decyzją Wojewody Katowickiego nr RL-VII-7140/23/81 z dnia 17.09.1981 r. Ochroną objętych jest 313 egzemplarzy dębów szypułkowych.

Pozbawienie statusu pomników przyrody dębów szypułkowych o nr 46 o obwodzie pierśnicy 294 cm, oraz nr 102 o obwodzie pierśnicy 258 cm, następuje z uwagi na konieczność wydania decyzji administracyjnej zezwalającej na ich usunięcie, gdyż drzewa są w bardzo złym stanie zdrowotnym. Dąb o numerze 46 ma 90% posusz gruby. Dąb o numerze 102 jest złamany. Drzewa nie rokują szans na dalszy prawidłowy wzrost.

Projekt niniejszej uchwały został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach (postanowieniem z dnia 19 listopada 2014 r. znak WPN.623.32.2014.MS).

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe