Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/35/15 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 22 stycznia 2015r.

w sprawie poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządzić pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych na terenie sołectw w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów podatku od nieruchomości wyznacza się dla obszarów sołectw następujące osoby:

1) na terenie sołectwa BrzeźcePana Ryszarda Harazina, zam. w Brzeźcach;

2) na terenie sołectwa CzarkówPana Jacka Kubisa, zam. w Czarkowie;

3) na terenie sołectwa ĆwiklicePana Ludwika Kolnego, zam. w Ćwiklicach;

4) na terenie sołectwa JankowicePana Michała Pudełko, zam. w Jankowicach;

5) na terenie sołectwa ŁąkaPanią Annę Bratek, zam. w Łące;

6) na terenie sołectwa PorębaPanią Gabrielę Januszewską, zam w Porębie;

7) na terenie sołectwa PiasekPanią Barbarę Psik, zam. w Piasku;

8) na terenie sołectwa RudołtowicePana Andrzeja Kątnego, zam. w Rudołtowicach;

9) na terenie sołectwa StudzienicePanią Jolantę Spek, zam. w Studzienicach;

10) na terenie sołectwa StudzionkaPana Jana Brzozowskiego, zam. w Studzionce;

11) na terenie sołectwa Wisła MałaPanią Teresę Kuś, zam. w Wiśle Małej;

12) na terenie sołectwa Wisła WielkaPana Piotra Rabaszowskiego, zam. w Wiśle Wielkiej.

§ 3. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 1,50% pobranych podatków.

§ 4. Uchyla się Uchwałę Nr III/9/14 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa w 2015 r. (Dz. Urz. Województwa Śląskiego, poz. 6352 z 9 grudnia 2014 r.).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Uzasadnienie

Pobór podatków lokalnych od osób fizycznych może odbywać się w drodze inkasa, gdzie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa inkasentów oraz zasady inkasa. Pobór podatków na terenie sołectw bezpośrednio przez sołtysa lub innego inkasenta stanowi udogodnienie dla podatników. W związku z powyższym podejmuje się niniejszą uchwałę.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe