Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie nr WZK.551.1.2015 Prezydenta Miasta Sosnowca

z dnia 9 stycznia 2015r.

sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014

Tekst pierwotny

1. Prezydent Miasta - Przewodniczący Komisji ,

2. Zastępca Prezydenta

3. Dwóch Przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji ,

4. Prezes Sądu Rejonowego,

5. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej,

6. Dwóch Radnych delegowany przez Radę Miejską ,

oraz 7 osób z głosem doradczym: Dyrektor Rejonowego Pogotowia Ratunkowego, Komendant Straży Miejskiej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Prokurator Rejonowy Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Południe, Prokurator Rejonowy Prokuratury Rejonowej Sosnowiec - Północ, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

W 2014 roku Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku obradowała 3 razy. Na posiedzeniach oprócz członków komisji obecni byli zapraszani goście, w zależności od rozpatrywanego tematu. Komisja w trakcie swojej pracy zajmowała się najważniejszymi zagadnieniami z obszaru bezpieczeństwa miasta oraz jego mieszkańców.

I. I Posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 28 Kwietnia 2014 roku

- Tematami posiedzenia były:

1. Informacja o stanie bezpieczeństwa miasta za rok 2013.

- WZK przedstawił - wzorem lat ubiegłych - "Informację…" przygotowaną na podstawie materiałów opracowanych przez KM Policji, KM PSP, Straż Miejską, Stację Sanitarno - Epidemiologiczną, PINB, WOPR, Rejonowe Pogotowie Ratunkowe oraz wydziały UM. Przedmiotowa "Informacja…" zawiera wszystkie podstawowe dane oraz opis działań poszczególnych służb i podmiotów dotyczących całego obszaru bezpieczeństwa miasta i jego mieszkańców.

2. Propozycja "Harmonogramu działań w ramach programu Razem Bezpieczniej na rok 2014".

- Zaproponowane w trakcie dyskusji zmiany uwzględniono i wprowadzono do "Harmonogramu…"

II. II Posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 01 Lipca 2014 roku

- Tematami posiedzenia były:

1. Stan realizacji zadań w ramach programu "Razem Bezpieczniej".

- Omówiono i zreferowano zagadnienia dotyczące "Programu…". Wszystkie dotychczas podejmowane działania przebiegały zgodnie z przyjętym harmonogramem. Konkursy, prelekcje, pogadanki, pokazy sprzętu wraz z prezentacją systemu monitoringu wizyjnego przebiegają bez zakłóceń i w sposób zaplanowany. Najważniejsze zrealizowane na dzień 01.07.2014r. działania to:

a) Konkurs pn. Turniej Wiedzy "Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym - najmłodsi kierowcy".

b) Konkurs "Bądź Bezpieczny" W 2014 roku przeprowadzono V edycję konkursu, do której przystąpiło 87 uczniów sosnowieckich szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. 23 czerwca br. w tut. Urzędzie Miejskim z udziałem zastępcy Prezydenta Miasta Agnieszki Czechowskiej - Kopeć, przedstawicieli służb mundurowych oraz dyrektorów szkół odbyło się uroczyste wręczenie nagród rzeczowych i dyplomów okolicznościowych.

c) Program "Żyj Bezpiecznie".

Ponadto Dyrektor MOSiR omówił program pn. "Agresja na Aut", który został nagrodzony jako zwycięzca konkursu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych "Kibicuję Bezpiecznie". Sosnowiecki program realizowany jest od września 2014r. do czerwca roku 2015 i promuje zasady bezpiecznego kibicowania. Uzgodniono, iż do harmonogramu planowanych działań w ramach projektu "Razem Bezpieczniej" na 2015 rok będzie dodany program pn. "Profilaktyka a Ty".

2. Przygotowanie akcji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

- Akcję letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z ramienia Miasta przygotowuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Wydział Kultury i Sportu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Wydział Edukacji.

III. III Posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 18 Listopada 2014 roku

- Tematem posiedzenia było:

1. Przygotowanie miasta do okresu zimowego.

- Naczelnik WZK omówił postanowienia Zarządzenia nr 1041 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 1 października 2014r. w sprawie: utrzymania dróg oraz funkcjonowania komunikacji i służb komunalnych w okresie zimy 2014/2015r.

Przyjęte w skali miasta rozwiązania dotyczą:

- Powołania w ramach Wydziału Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym Miejskiego Ośrodka Dyspozycyjnego (po godzinach pracy oraz w dni wolne funkcję tę przejmuje Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego).

- Dyrektor Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych został zobowiązany do :

a) przygotowania organizacyjno - technicznego w celu sprawnego utrzymania dróg oraz nadzoru nad wszystkimi wykonawcami w sezonie zimowym,

b) powołania Dyżurnego Ośrodka Dyspozycyjnego w swojej siedzibie telefon stacjonarny 32/291-79-28 oraz komórkowy 501-456-703

c) przekazania do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego wykazu ilościowego sprzętu do odśnieżania

d) ustalenia w trybie roboczym zasad współpracy z firmami odśnieżającymi wyznaczone rejony miasta w zakresie czyszczenia chodników, dróg przystanków, zasad współpracy z administratorami zasobów lokalowych oraz ze służbami, zakładami i podmiotami w zakresie spraw istotnych dla prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Dyspozycyjnego.

- Komendant Straży Miejskiej został zobowiązany do kontroli właściwego utrzymania chodników zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Dyrektor MZUK, Dyrektor MZZL, przedstawiciele MOPS i PKM oraz naczelnik WDR omówili stan przygotowań swoich zakładów/wydziałów do pracy w omawianym okresie.

Prezyden Miasta Sosnowca


Arkadiusz Chęciński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe