Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr I/3/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1457), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1.Ustalić wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie gminy Bieruń w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

§ 2.Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Bieruniu


dr Barbara Panek-Bryła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe