Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr I/6/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3, ust. 3a i ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.) oraz po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach, na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1.1. Znosi się status pomnika przyrody, Wiązu górskiego (Ulmus glabra), rosnącego w Bieruniu przy ul. Zdrowia, na działce nr 1254/204, będącej własnością gminy Bieruń.

2. Zniesienie statusu pomnika przyrody, o którym mowa w ust. 1 następuje z uwagi na bardzo zły stan zdrowotny drzewa i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.

§ 2.Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Bieruniu


dr Barbara Panek-Bryła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe