Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/59/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały NR XXXII/423/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 90 ust.1, ust. 2b i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art.18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu,

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXII/423/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 3 pkt 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

przeciętnej liczby wychowanków w przedszkolach, o których mowa w pkt 1.";

2) w § 3 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Wniosek powinien zawierać:

1) nazwę i adres osoby prowadzącej przedszkole;

2) pełną nazwę przedszkola;

3) planowaną liczbę wychowanków z podziałem na lata szkolne;

4) planowaną liczbę wychowanków niebędących mieszkańcami Gminy i Miasta Czerwionka
-Leszczyny z podziałem na lata szkolne;

5) planowaną liczbę wychowanków niepełnosprawnych z podziałem na lata szkolne;

6) numer rachunku bankowego, na który będzie przekazywana dotacja.";

3) w § 3 uchyla się ust. 3 i ust. 4

4) w § 4 ust. 1 i ust. 2 otrzymują nowe, następujące brzmienie:

Warunkiem uruchomienia raty dotacji, w danym miesiącu, jest złożenie do organu dotującego do 10. dnia każdego miesiąca, informacji zawierającej podstawowe dane osobowe wychowanków zapisanych do przedszkola według stanu na 1. dzień każdego miesiąca tj. zawierającej: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, datę urodzenia, nr PESEL oraz informację o niepełnosprawności.

2. W przypadku stwierdzenia przez osobę prowadzącą przedszkole nieprawidłowości w informacji, o której mowa w ust. 1, podmiot jest zobowiązany do przedstawienia na piśmie organowi dotującemu niezwłocznie korekty podanej wcześniej informacji.";

5) w § 5 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

wyszczególnienie kwot na poszczególne rodzaje wydatków, z uzasadnieniem celowości poniesionych wydatków;";

6) w § 5 ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

oświadczenie o wydatkowaniu kwoty dotacji zgodnie z jej przeznaczeniem.";

7) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, podmiot przekazuje organowi dotującemu do dnia
10 stycznia następującego po roku, w którym udzielono dotacji - za cały okres dotowania, tj. za okres styczeń- grudzień.";

8) w § 6 uchyla się ust. 2 i 3.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bernard Strzoda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe